Oznámenie č. 638/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 272/2004
Platnosť od 01.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 631/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2007.

638

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 15. novembra 2004 č. 207-2004/02491 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam právnických osôb, ktoré sú právnickými osobami, a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, ak zabezpečujú činnosti patriace do vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.