Zákon č. 585/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 250/2004
Platnosť od 03.11.2004
Účinnosť od 01.12.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2004 Aktuálne znenie