Nariadenie vlády č. 412/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do30.06.2005
Účinnosť od 01.08.2004 do30.06.2005
Zrušený 203/2005 Z. z.

412

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 2. júna 2004

o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 2

Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 412/2004 Z. z.

ZVÝŠENÉ PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platová trieda Zvýšená platová tarifa
1. 7 870
2. 8 500
3. 9 220
4. 10 020
5. 11 980
6. 12 720
7. 14 410
8. 15 450
9. 17 610
10. 20 080
11. 22 890