Čiastka č. 176/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
408/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov 01.08.2004
409/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.08.2004
410/2004 Z. z. Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime 01.08.2004
411/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 01.08.2004
412/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov 01.08.2004
413/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.08.2004
414/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/ 2002 Z. z. 01.08.2004
415/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.09.2004