Nariadenie vlády č. 203/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 90/2005
Platnosť od 21.05.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 270/2006 Z. z.

203

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. mája 2005

o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 2

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšená platová tarifa od 1. júla 2005. Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2004 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 203/2005 Z. z.

Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
(Sk mesačne)
Platová trieda Zvýšená platová tarifa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8 190
8 840
9 590
10 430
12 460
13 230
14 990
16 070
18 320
20 890
23 810