Vyhláška č. 311/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

(v znení č. 343/2006 Z. z.)

Čiastka 130/2004
Platnosť od 14.05.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

311

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 6. mája 2004

o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 a § 28 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia gymnázia, strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa vrátane združenej strednej školy, učilišťa, špeciálnej strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1) alebo

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu1a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.1b)

(2) Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania2) s výnimkou podľa § 2 ods. 2.

§ 2

(1) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom (ďalej len „žiadateľ“) riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje.

(2) Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

(3) Prílohou k žiadosti o štipendium, ktoré žiakovi možno poskytnúť podľa § 1 ods. 1 písm. a), je doklad3) o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.1)

(4) Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorému bolo uložené podmienečné vylúčenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia.

(5) Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že

a) bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,

b) vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich na poskytnutie štipendia.5)

(6) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je

a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,

b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala zmena.

(7) Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.

§ 3

(1) Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške

a) 1 200 Sk pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,

b) 800 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 3,0 vrátane,

c) 600 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 3,0.

(2) Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania;6) priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov.

(3) Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane podľa odseku 1.

(4) Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa výročného vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

§ 4

Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.7)

§ 5

Ustanovenie § 2 ods. 4 sa vzťahuje aj na žiakov, ktorým bolo podmienečné vylúčenie uložené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, ak toto podmienečné vylúčenie trvá.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2) § 2 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách.

3) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z.

5) § 451 a 458 Občianskeho zákonníka.

6) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 122/1992 Zb.

7) § 5 ods. 4 písm. m) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.