Vyhláška č. 343/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

Čiastka 120/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

343

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 30. mája 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 a § 28 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl sa mení takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia gymnázia, strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa vrátane združenej strednej školy, učilišťa, špeciálnej strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1) alebo

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu1a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.1b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:

1) § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Prílohou k žiadosti o štipendium, ktoré žiakovi možno poskytnúť podľa § 1 ods. 1 písm. a), je doklad3) o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


László Szigeti v. r.