Oznámenie č. 19/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004 do31.08.2007
Zrušený 372/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2004.

19

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

Výnos upravuje podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, evidencii hovädzieho dobytka a vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.