Rozhodnutie č. 508/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 212/2003
Platnosť od 09.12.2003

508

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 1. decembra 2003

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. marca 2004;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 508/2003 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. marca 2004

Obec Volí sa Okres Kraj
Hubice starosta Dunajská Streda Trnavský kraj
Veľké Kostoľany starosta Piešťany
Kostolec poslanec Považská Bystrica Trenčiansky kraj
Trenčín primátor Trenčín
Kotešová poslanci Bytča Žilinský kraj
Tajov starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Mýto pod Ďumbierom starosta Brezno
Trpín starosta Krupina
Babinec starosta poslanec Rimavská Sobota
Vyšný Skálnik starosta
Štefanovce poslanci Prešov Prešovský kraj
Gemerská Panica starosta Rožňava Košický kraj
Pásková starosta
Slavoška poslanec
Chrasť nad Hornádom starosta Spišská Nová Ves

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 508/2003 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. marca 2004

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 19. 12. 2003
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 8. 1. 2004
55 dní 16-2 21-1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 18. 1. 2004
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 18. 1. 2004
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 23. 1. 2004
45 dní 17-2 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 28. 1. 2004
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 2. 2. 2004
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 7. 2. 2004
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 12. 2. 2004
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 17. 2. 2004
20 dní 15- 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 22. 2. 2004
17 dní 30- 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 25. 2. 2004
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 27. 2. 2004
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 11. 3. 2004
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 13. 3. 2004