Zákon č. 503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Čiastka 210/2003
Platnosť od 02.12.2003
Účinnosť od 01.09.2018