Vyhláška č. 653/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu

Čiastka 256/2002
Platnosť od 30.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003