Zákon č. 544/2002 Z. z.Zákon o Horskej záchrannej službe

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002
Účinnosť od 09.04.2020

OBSAH