Vyhláška č. 23/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

(v znení č. 134/2008 Z. z., 320/2015 Z. z.)

Čiastka 12/2006
Platnosť od 18.01.2006
Účinnosť od 01.12.2015

23

Vyhláška

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. januára 2006,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 a § 12 ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy (ďalej len „príprava“), skúšky, školenia a preskúšania,

b) obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (ďalej len „odborná činnosť“), ako aj školenia a preskúšania.

§ 2

Druhy záchranných činností sú:

a) základná záchranná činnosť,

b) pozemná záchranná činnosť,

c) záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou,

d) jaskynná záchranná činnosť,

e) záchranná činnosť operátora Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby,

f) záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa,

g) záchranná činnosť na lyžiarskej trati.

§ 3

(1) Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti podľa § 2 písm. b), c) a f).

(2) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 1 skracuje o 70 %.

(3) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 2 skracuje o 50 %.

(4) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou sú uvedené v prílohe č. 3. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 3 skracuje o 50 %.

(5) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 4. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 4 skracuje o 50 %.

(6) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť operátora Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby sú uvedené v prílohe č. 5. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 5 skracuje o 70 %.

(7) Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa sú uvedené v prílohe č. 6.

(8) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati sú uvedené v prílohe č. 7. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7 skracuje o 70 %.

(9) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 7a skracuje o 50 %.

§ 4

(1) Skúška a preskúšanie sa členia na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky a preskúšania sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ získa odbornú spôsobilosť, ak v obidvoch častiach skúšky alebo preskúšania bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.

(2) Podrobnosti o priebehu skúšky, preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok Horskej záchrannej služby.

§ 5

Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich prípravu žiadateľov o získanie odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť zabezpečuje školiace stredisko Horskej záchrannej služby podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje riaditeľ Horskej záchrannej služby.


§ 8

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z., ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 103/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 234/1996 Z. z.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Vladimír Palko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁKLADNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

Por.
číslo
TémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
letná časťzimná časť
teóriapraxteóriaprax
1.Ochrana a bezpečnosť pri práci11
2.Záchranná činnosť, právo a etika1
3.Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému1
4.Typy lán, práca s lanom, uzlová technika1313
5.Topografia a orientácia v teréne, práca s globálnym satelitným navigačným systémom2121
6.Sneh a lavíny, vyhodnotenie lavínovej situácie, primárna záchrana32
7.Meteorológia a vyhodnotenie poveternostnej situácie2111
8.Obsluha rádiového zariadenia11
9.Zásady pohybu okolo vrtuľníka1111
10.Navádzanie vrtuľníka na pristátie1111
11.Organizácia záchrannej činnosti1111
12.Poskytovanie prvej pomoci v teréne22
13.Technické transportné prostriedky, zvoz na lyžiach1212
14.Záchranný materiál, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci11
15.Lyžovanie, skialpinizmus a horolezectvo1515
16.Nácvik záchrannej činnosti na lyžiarskej trati16
Spolu15161725

Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA POZEMNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

Por. čísloTémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
letná časťzimná časť
teóriapraxteóriaprax
1.Organizácia záchrannej činnosti, algoritmy22
2.Manažment rizík pri záchrannej činnosti11
3.Technické prostriedky a transportné prostriedky1212
4.Záchrana pomocou statického lana zo zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu osôb1212
5.Používanie snežného skútra pri záchrannej činnosti12
6.Improvizácia pri záchrannej činnosti, záchrana osoby používajúcej lietajúce športové zariadenie122
7.Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy44
8.Jednolanová technika26
9.Techniky kolektívnej záchrannej činnosti pomocou statických lán, záchrana z ľadopádu1313
10.Záchrana pomocou lana typu Dyneema1313
11.Organizácia práce pri záchrannej činnosti na lavíne24
Spolu14181418

Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ POMOCOU VRTUĽNÍKA LANOVOU TECHNIKOU

Por. čísloTémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
teóriaprax
1.Zásady leteckej záchrannej činnosti1
2.Transportné prostriedky pod vrtuľník11
3.Navádzanie vrtuľníka0,50,5
4.Obsluha rádiového zariadenia a korešpondencia0,50,5
5.Nácvik činnosti na trenažéri
6.Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej osoby pri zapnutom motore vrtuľníka v šikmom teréne0,50,5
7.Zlaňovanie z visu vrtuľníka1
8.Práca s palubným žeriavom1
9.Práca s vrtuľníkom v podvese1
10.Nácvik evakuácie z vysokohorského terénu, zo steny a rokliny23
Spolu5,510,5

Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA JASKYNNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

Por.
číslo
TémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
teóriaprax
1.Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni2
2.Osobný výstroj a osobná výzbroj22
3.Jednolanová technika, práca na lane25
4.Vystrojovanie priepasti13
5.Technika individuálnej záchrannej činnosti13
6.Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni41
7.Prežitie v podzemí11
8.Záchranný materiál1
9.Vystrojovanie záchranného stanovišťa13
10.Technika kolektívnej záchrannej činnosti13
11.Zásady starostlivosti o postihnutú osobu počas transportu22
12.Taktika záchrannej činnosti23
Spolu2026

Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ OPERÁTORA OPERAČNÉHO STREDISKA TIESŇOVÉHO VOLANIA HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Por.
číslo
TémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
teóriaprax
1.Organizácia záchrannej činnosti, algoritmy4
2.Znalosť miestopisu horských oblastí6
3.Práca s hardvérom a softvérom určenými na príjem tiesňového volania44
4.Lokalizácia miesta zásahu pomocou zemepisných súradníc11
5.Modelové situácie – práca pod tlakom v časovej tiesni, psychológia, výkon paralelných činností55
6.Spolupráca so zložkami integrovaného záchranného systému2
7.Obsluha rádiového zariadenia11
Spolu2311

Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ POMOCOU LAVÍNOVÉHO A PÁTRACIEHO PSA

Por.
číslo
TémaVyučovacie a výcvikové hodiny
letná časťzimná časť
teóriapraxteóriaprax
1.Organizácia záchrannej činnosti so psom1111
2.Spôsoby nasadenia záchranára a psa na vyhľadávanie na lavíne16
3.Nasadenie záchranára a psa pomocou vrtuľníka55
4.Spôsoby nasadenia záchranára a psa pri vyhľadávaní osoby v tiesni1212
5.Záchranná činnosť so psom na lavíne1414
6.Záchranná činnosť so psom s použitím globálneho satelitného navigačného systému2323
7.Vyhodnocovanie záchrannej činnosti s nasadením psa11
Spolu615721

Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ NA LYŽIARSKEJ TRATI

Por.
číslo
TémaVyučovacie
a výcvikové hodiny
zimná časť
teóriaprax
1.Ochrana a bezpečnosť pri práci1
2.Poskytovanie prvej pomoci v teréne22
3.Technické transportné prostriedky1
4.Organizácia záchrannej činnosti, navádzanie vrtuľníka, integrovaný záchranný systém1
5.Obsluha rádiového zariadenia1
6.Lyžovanie1
7.Nácvik záchrannej činnosti na lyžiarskej trati16
Spolu79

Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ODBORNÚ ČINNOSŤ

Por.
číslo
TémaVyučovacie
hodiny
teória
1.Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra2
2.Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok2
3.Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby6
4.Integrovaný záchranný systém2
5.Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby2
6.Sociálne zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby2
7.Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby2
Spolu18