Vyhláška č. 237/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

Platnosť od 18.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

237

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. augusta 2016,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba sa mení takto:

Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 469/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z.

HRANICE HORSKÝCH OBLASTÍ

a) Belianske Tatry

Hranica sa začína na hraničnom priechode Podspády v obci Tatranská Javorina, pokračuje po ceste č. 67 cez obec Ždiar a mesto Vysoké Tatry po hranicu katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry v lokalite Šarpanec, pokračuje po hranici katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry po lesnú cestu, ktorá vedie z obce Mlynčeky do mestskej časti Tatranské Matliare mesta Vysoké Tatry a odtiaľ po ceste č. 537 po rázcestie s modrou turistickou trasou v mestskej časti Tatranské Matliare. Hranica pokračuje po modrej turistickej trase cez Predné Kopské sedlo v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry do obce Tatranská Javorina po cestu č. 67 a ďalej po ceste č. 67 po hraničný priechod Podspády, kde sa končí.

b) Bukovské vrchy

Hranica sa začína na začiatku žltej turistickej trasy v obci Osadné a pokračuje na štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou. Pokračuje po štátnej hranici po červenej turistickej trase cez vrchy Černiny, Strop a Ripy na rázcestie turistických trás Ruské sedlo. Ďalej po červenej turistickej trase cez vrchy Kruhliak a Pľaša, sedlo pod Ďurkovcom, vrchy Jarabá skala a Čierťaž na vrch Kremenec. Hranica vedie ďalej po štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou smerom na juh cez vrchy Kalnica, Stinská, Prípor a Rožok, pokračuje smerom na severozápad na vrch Hukov a po červenej turistickej trase k Zbojskému potoku v obci Uličské Krivé, odkiaľ pokračuje proti toku Zbojského potoka. Na konci obce Uličské Krivé za cintorínom pretína miestnu komunikáciu, stáča sa na juhozápad a pokračuje okrajom lesa poza zastavané územie obce, kde pretína modrú turistickú trasu, pokračuje okrajom lesa na vrch Tlstý a poza obec Ulič, kde pretína žltú turistickú trasu cesta č. 558. Hranica vedie ďalej okrajom lesa poza cestu č. 558 smerom na severozápad. Pod juhozápadným úbočím vrchu Veľká Ostrá pretína cestu č. 558 a pokračuje potokom Ulička k jeho prítoku Vlčí potok. Ďalej pokračuje proti prúdu Vlčieho potoka, zalesneným územím na juhozápad a po lesnej ceste poza obec Ruská Volová. Ďalej severozápadným smerom okrajom lesa v obciach Kalná Roztoka a Stakčínska Roztoka a západným smerom okrajom lesa v obci Stakčín, kde hranica pretína cestu č. 558 a rieku Cirocha. Hranica pokračuje okrajom lesa v obci Stakčín na Mazúrov vrch, kde sa stáča na sever, pokračuje cez vrch Prípor a lesným porastom v obci Pčoliné cez vrchy Stavenec, Vrchpole a Kýčera. Hranica pokračuje okrajom lesa v obci Parihuzovce a severozápadným smerom okrajom lesa v obci Osadné na začiatok žltej turistickej trasy v obci Osadné, kde sa končí.

c) Javorníky

Hranica sa začína na vrchu Makyta, pokračuje po hrebeni, ktorý je štátnou hranicou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, po červenej turistickej trase cez Papajské sedlo, vrchy Javorník, Malý Javorník, Nad Poľanou, Kohútka a cez Frňovské sedlo na rázcestie Malý Javorník. Z neho po štátnej hranici poza sedlo Bukovina a vrch Stratenec do lyžiarskeho strediska Kasárne, odtiaľ po štátnej hranici cez sedlo Pinduľa a vrch Oselná na priesmyk Bumbálka. Z priesmyku Bumbálka po červenej turistickej trase na vrch Beskyd, ďalej po červenej turistickej trase na chatu Kmínek, odtiaľ zelenou turistickou trasou do sedla Nad Bitalovcami a z neho po červenej turistickej trase na rázcestie so zelenou turistickou trasou. Z rázcestia po zelenej turistickej trase k rázcestiu Makov-Gašparík a po ceste č. 487 do obce Makov. Z obce Makov po ceste č. 10 do sedla Javorník, z neho po červenej turistickej trase na rázcestie pod Čerenkou a ďalej zelenou turistickou trasou po turistické informačné miesto pod Skaličným. Ďalej po zelenej turistickej trase na hranicu Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a po jej hranici na križovatku s modrou turistickou trasou v sedle Chrcholinec. Zo sedla Chrcholinec cez vrch Orgoňova Kýčera po modrej turistickej trase do sedla Orgoňova Kýčera a následne žltou turistickou trasou do obce Horná Mariková časti obce Modlatín na križovatku žltej turistickej trasy a modrej turistickej trasy. Hranica pokračuje po modrej turistickej trase na vrch Zigov, odtiaľ po hranici Chránenej krajinnej oblasti Kysuce k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Lazy pod Makytou a jej katastrálnym územím vpravo mimo intravilánu obce, ďalej po ceste č. 1936 do obce Lazy pod Makytou časti obce Krivé a po zelenej turistickej trase cez rázcestie Makytka na vrch Makyta, kde sa končí.

d) Kremnické vrchy

Hranica sa začína na križovatke ciest č. 14 a č. 59 pri mestskej časti Uľanka mesta Banská Bystrica a pokračuje po ceste č. 14 mimo intravilánov obcí Harmanec a Dolný Harmanec. Hranica pokračuje k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Dolný Harmanec, ďalej jej katastrálnym územím mimo intravilánu obce po ceste č. 14 cez sedlo Malý Šturec po križovatku ciest č. 14 a č. 65. Odtiaľ popri ceste č. 65 k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Horná Štubňa a jej katastrálnym územím mimo intravilánu obce po ceste č. 65 po železničné priecestie a popri železničnej trati poza obec Turček. Od obce Turček časti obce Horný Turček južne ľavou stranou železničnej trate poza obec Kremnické Bane, potom popri rekreačnom stredisku Toliar a Kermendiho jaskyni, ďalej popri Alžbetinej skale a južne cez prírodnú rezerváciu Kremnický Štós na žltú turistickú trasu. Hranica pokračuje po žltej turistickej trase východne poza obec Nevoľné, ďalej poza obec Ihráč a osadu Ihráčska píla po cestu č. 2487 k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Trnavá Hora. Ďalej pokračuje katastrálnym územím obce Trnavá Hora mimo intravilánu obce na východ popri ceste č. 2492 poza obce Hronská Dúbrava a Hronská Breznica k zelenej turistickej trase a ňou na začiatok obce Budča. Pokračuje popri rýchlostnej ceste R1 poza obce Budča, Kováčová, Sielnica a Badín k dopravnej značke označujúcej začiatok mesta Banská Bystrica a od mestskej časti Rakytovce popri Rakytovskom potoku k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Horné Pršany. Hranica pokračuje mimo intravilánu obce Horné Pršany popri vrchu Lažtek a lyžiarskom stredisku Ski centrum Malachov k chate Masarik pri obci Malachov. Odtiaľ pokračuje na východ poza obec Malachov k zelenej turistickej trase do sedla Suchý vrch a z neho po žltej turistickej trase k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Tajov. Hranica pokračuje poza intravilán obce Tajov popri ceste č. 578 k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Kordíky. Hranica pokračuje severne po zelenej turistickej trase cez rázcestie Pod Holým vŕškom do Riečanského sedla a odtiaľ po žltej turistickej trase na križovatku ciest č. 14 a č. 59 pri mestskej časti Uľanka mesta Banská Bystrica, kde sa končí.

e) Kysucká vrchovina

Hranica sa začína v meste Kysucké Nové Mesto pri turistickom informačnom mieste a pokračuje po modrej turistickej trase cez vrchy Poľana, Steny, Holý vrch, Ľadonhora do Sedla nad Melišovcami, odtiaľ po červenej turistickej trase na turistické informačné miesto Zlieň a z neho po zelenej turistickej trase do sedla Lutiška. Ďalej žltou turistickou trasou do osady Káčerovci a z nej po modrej turistickej trase cez vrchy Vojenné, Zázvorská Kýčera, Kýčera, Javorinka a Okrúhlica po turistické informačné miesto pod Okrúhlicou. Odtiaľ hranica odbočuje na zelenú turistickú trasu cez vrchy Beskyd, Jasenov, Krčmárová a Mrvova Kykula k turistickému informačnému miestu Beskyd, z neho červenou turistickou trasou do obce Nová Bystrica časti obce Vychylovka po kaplnku, odtiaľ vľavo popri ceste č. 520 mimo intravilánov obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina a Zborov nad Bystricou do mesta Krásno nad Kysucou na križovatku ciest č. 11 a č. 520. Hranica pokračuje popri ceste č. 11 mimo intravilánov obcí Kysucký Lieskovec, Lodno a Povina do mesta Kysucké Nové Mesto, kde sa končí.

f) Kysucké Beskydy

Hranica sa začína na križovatke ciest č. 11 a č. 520 v meste Krásno nad Kysucou, pokračuje vpravo popri ceste č. 11 smer mesto Čadca a odbočuje vpravo popri ceste k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Oščadnica mimo intravilánu obce popri ceste č. 2428 na turistické informačné miesto Oščadnica-Vyšný koniec, odtiaľ pokračuje po hranici Chránenej krajinnej oblasti Kysuce cez vrch Starý Košiar na rázcestie Moravské, ďalej po žltej turistickej trase na vrch Vreščovka a z neho žltou turistickou trasou do Vreščovského sedla. Z Vreščovského sedla hrebeňom cez vrchy Kykula, Malý Príslop, Veľký Príslop, Úplaz, Veľká Rača, Malá Rača, Orol, Javorina, Kykula a Rycierova hora, odtiaľ po modrej turistickej trase cez sedlo Príslop na vrch Svitková k turistickému informačnému miestu Talapkov Beskyd. Odtiaľ zelenou turistickou trasou do sedla Demänová a z neho červenou turistickou trasou do obce Nová Bystrica časti obce Vychylovka po kaplnku. Hranica pokračuje vpravo popri ceste č. 520 mimo intravilánov obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina a Zborov nad Bystricou do mesta Krásno nad Kysucou na križovatku ciest č. 11 a č. 520, kde sa končí.

g) Malá Fatra

Hranica sa začína v sedle Príslop na ceste č. 521 v katastrálnom území obce Oravský Podzámok, pokračuje po ceste č. 521 smerom na obec Oravský Podzámok, odtiaľ po ceste č. 59 po časť obce Široká obce Oravský Podzámok, od časti obce Široká okrajom lesa v katastrálnom území mesta Dolný Kubín pokračuje poza mestskú časť Jelšava mesta Dolný Kubín cez kótu 616,9 po žltú turistickú trasu, po ktorej pokračuje ďalej na sever nad lokalitu Zverník Záskalie, ďalej po lesnej ceste smerom na západ do chatovej osady Pikula, pokračuje asfaltovou lesnou cestou po Lehotský potok, okrajom lesa cez lokality Kopanice, Prielohy a Mlynisko v katastrálnom území obce Veličná po potok Orvišník, pokračuje na sever po potoku Orvišník po okraj lesa, okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Veličná, Istebné a Párnica po rieku Orava, po pravom brehu rieky Orava v katastrálnych územiach obcí Párnica a Kraľovany po rieku Váh. Ďalej po pravom brehu rieky Váh po modrú turistickú trasu do Šútovskej doliny v katastrálnom území obce Šútovo, po modrej turistickej trase po okraj lesa, pokračuje okrajom lesa po zelenú turistickú trasu, pokračuje po zelenej turistickej trase po lesnú asfaltovú cestu pri kóte Hlásna skala (680), po asfaltovej lesnej ceste po osadu Trusalová v katastrálnom území obce Turany. Z osady Trusalová pokračuje okrajom lesa po podhorie a okrajom lesa v podhorí k vojenskej strelnici Sučany, ďalej po Biely potok v lokalite Biele brehy v katastrálnom území obce Sučany, pokračuje okrajom lesa v podhorí v katastrálnych územiach obcí Sučany, Turčianske Klačany a Lipovec, ďalej pravou stranou rieky Váh a pri Dubnej skale v katastrálnom území mesta Vrútky prechádza cez Váh, ďalej pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach miest Vrútky a Martin a obcí Bystrička, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo a Valča, po zelenej turistickej trase v obciach Valča a Slovany po lokalitu Smradľavá voda a odtiaľ prechádza cez kótu 664. Ďalej prechádza lesnou cestou okrajom lesa v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom po Kláštornú dolinu, po ceste č. 1796 v obci Vrícko cez lokalitu Predvrícko do Vríckeho sedla, po ceste č. 1796 v obci Kľačno po križovatku s cestou č. 64 v obci Kľačno. Pokračuje po ceste č. 64 do Fačkovského sedla, odtiaľ po ceste č. 64 v obci Fačkov po Čičmianske rázcestie, okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Fačkov, Rajecká Lesná, Ďurčiná, Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske, mesta Rajecké Teplice a obcí Turie a Višňové, ďalej okrajom lesa poza kameňolom v katastrálnych územiach obcí Stráňavy a Strečno a cez kótu Kojšová (743) smerom do obce Strečno, pokračuje cez rieku Váh v katastrálnom území obce Nezbudská Lúčka, ďalej po pravom brehu rieky Váh po okraj lesa, ďalej okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Nezbudská Lúčka, Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Belá, Terchová a Zázrivá po sedlo Príslop nad Bielou, ďalej po červenej turistickej trase po rázcestie so zelenou turistickou trasou a pokračuje po zelenej turistickej trase cez lokalitu Plešivá po kótu Hlásna skalka (993,6) a ďalej po červenej turistickej trase v obci Veličná smerom na vrch Minčol. Od rázcestia s modrou turistickou trasou v meste Dolný Kubín po lesnú zvážnicu na Vasiľovskej holi v katastrálnom území obce Hruštín, ďalej po lesnej zvážnici k lesnej ceste a po nej ďalej do lokality Zábava v katastrálnom území obce Oravský Podzámok a od lokality Zábava pokračuje okrajom lesa po sedlo Príslop na ceste č. 521 v katastrálnom území obce Oravský Podzámok, kde sa končí.

h) Moravsko-sliezske Beskydy

Hranica sa začína na štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pri chate Kmínek, odtiaľ pokračuje po štátnej hranici cez vrchy Hluchanka, Bobok, Konečná a Čudácka do rekreačnej oblasti Biely Kríž. Z rekreačnej oblasti Biely Kríž po štátnej hranici cez vrchy Polomka, Malý Polom, Burkov vrch a Veľký Polom. Z vrchu Veľký Polom po modrej turistickej trase do osady Korchánovci, ďalej po červenej turistickej trase cez osady Bazgerka a Cudrákovci, vrchy Hlinené a Javorová do osady Gajdošovci. Hranica pokračuje po červenej turistickej trase cez obec Korňa a osadu Majtánovci do obce Vysoká nad Kysucou častí obce Zátoka a Nižný Kelčov, ďalej cez sedlo Volárska do sedla Nad Bitalovcami a odtiaľ po zelenej turistickej trase k chate Kmínek, kde sa končí.

i) Nízke Tatry

Hranica sa začína pri dopravnej značke označujúcej začiatok obce Hranovnica na ceste č. 67, ktorá vedie z obce Vernár do obce Hranovnica, pokračuje po ceste č. 67 smerom na juh cez obec Vernár po lokalitu Pusté pole, ďalej po ceste č. 66 do obce Telgárt, od obce Telgárt po poľnej ceste pod hranicou lesa k spevnenej ceste v obci Šumiac a ďalej po spevnenej ceste cez obec Pohorelá po modrú turistickú trasu, pokračuje po nej a odbočuje po lesnej ceste k horárni Dedinská, odtiaľ okrajom lesa do obce Heľpa a okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Závadka nad Hronom, Polomka a Bacúch. Ďalej pokračuje lesnou cestou ku kóte 949,8 v Makovej doline v katastrálnom území obce Braväcovo, lesnou cestou do Leňušskej doliny, po zvážnici v Leňušskej doline smerom na lokalitu Hudcová, okrajom lesa po zelenú turistickú trasu, ďalej okrajom lesa a po zvážnici do Veľkej Beňušskej doliny v katastrálnom území obce Braväcovo a odtiaľ po spevnenej ceste smerom na sever ku kóte 736,2 v katastrálnom území mesta Brezno. Ďalej pokračuje smerom na západ po lesnej ceste po spevnenú cestu v ústí Capenkovej doliny v katastrálnom území mesta Brezno, odtiaľ pokračuje po lesnej ceste smerom na západ okolo lokality Repčula cez chatovú osadu a údolím potoka smerom na severozápad. Ďalej okrajom lesa v katastrálnom území obce Mýto pod Ďumbierom po červenú turistickú trasu, po červenej turistickej trase v obciach Horná Lehota, Dolná Lehota a Jasenie. Ďalej od lokality Predsuchá v katastrálnom území obce Jasenie okrajom lesa cez katastrálne územie obce Nemecká okolo osady Hradisko do sedla pod vrchom Hradisko, odkiaľ pokračuje okrajom lesa v katastrálnom území obce Ráztoka, cez kótu 632,2 do Bukovskej doliny v katastrálnom území obce Pohronský Bukovec, pokračuje lesnou cestou na kótu 588,5 v katastrálnom území obce Brusno. Ďalej okrajom lesa cez Sopotnickú dolinu smerom na obec Medzibrod, pokračuje okrajom lesa v katastrálnom území obce Medzibrod poza obec a severozápadne po zvážnici po Hiadeľskú dolinu v katastrálnom území obce Hiadeľ. V Hiadeľskej doline do Hiadeľského sedla, ďalej po modrej turistickej trase cez kúpele Korytnica v obci Liptovská Osada po cestu č. 59, pokračuje po ceste č. 59 cez obec Liptovská Osada po mestskú časť Biely Potok mesta Ružomberok, odtiaľ odbočuje okrajom lesa do sedla Biela púť a ďalej pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Partizánska Ľupča, Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Dúbrava, Lazisko, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, mesta Liptovský Mikuláš, obcí Závažná Poruba, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Liptovská Porúbka a Kráľova Lehota. Ďalej po ceste č. 2356 smerom na osadu Svarín a vodnú stavbu Čierny Váh, pokračuje po rieke Čierny Váh v katastrálnom území obce Liptovská Teplička po Vikartovský mlyn v obci Vikartovce, okrajom lesa južne od obce Vikartovce, okrajom lesa a lesom okolo horárne Lopušná po modrú turistickú trasu, Bystrou dolinou po modrej turistickej trase k dopravnej značke označujúcej začiatok obce Spišské Bystré, ďalej okrajom lesa mimo intravilánov obcí Spišské Bystré a Hranovnica a končí sa pri dopravnej značke označujúcej začiatok obce Hranovnica na ceste č. 67, ktorá vedie z obce Vernár do obce Hranovnica.

j) Pieniny

Hranica sa začína v obci Lesnica na hraničnom priechode pre peších medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, pokračuje po štátnej hranici smerom na východ po rázcestie modrej a žltej turistickej trasy, ďalej po žltej turistickej trase po rázcestie s modrou turistickou trasou, po modrej turistickej trase po rázcestie so zelenou turistickou trasou, po zelenej turistickej trase v obci Haligovce po cestu č. 543. Pokračuje po ceste č. 543 v obciach Haligovce, Lechnica a Červený Kláštor k rázcestiu červenej turistickej trasy, ďalej korytom rieky Dunajec na hraničný priechod pre peších medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou v obci Lesnica, kde sa končí.

k) Slovenský raj

Hranica sa začína v osade Maša v katastrálnom území obce Smižany, pokračuje okrajom lesa poza chatovú osadu Košiarny Briežok, okolo vrchu Šajba po cestu č. 533 v meste Spišská Nová Ves, ďalej pokračuje po ceste č. 533 v meste Spišská Nová Ves a obci Hnilčík po sedlo Grajnár v katastrálnom území obce Hnilec, od sedla Grajnár po zelenej turistickej trase v obci Hnilec po sútok rieky Hnilec a potoka Grajnár v obci Hnilec, ďalej po hrebeni cez kótu Šajby (1094,9) na kótu Babiná (1277,5). Z kóty Babiná po žltej turistickej trase po rázcestie Smrečinka s červenou turistickou trasou v obci Vlachovo, po červenej turistickej trase v obci Vlachovo, meste Dobšiná a obci Mlynky po cestu č. 67. Ďalej po červenej turistickej trase v meste Dobšiná a obci Telgárt po sedlo Besník v katastrálnom území obce Telgárt. Pokračuje po ceste č. 66 po lokalitu Pusté pole, po ceste č. 67 v obciach Vernár a Hranovnica k hranici lesa v podhorí pri obci Hranovnica. Hranica pokračuje po okraji lesa v katastrálnych územiach obcí Hranovnica, Spišský Štiavnik, Betlanovce, Hrabušice, Letanovce a Spišské Tomášovce do osady Maša v katastrálnom území obce Smižany, kde sa končí.

l) Stredné Beskydy

Hranica sa začína v obci Oravská Polhora na štátnej hranici s Poľskou republikou na kóte Babia hora (1722,9), pokračuje po štátnej hranici smerom na juh po rázcestie s modrou turistickou trasou, ďalej okrajom lesa smerom na západ v katastrálnom území obce Oravská Polhora okolo kóty Hájovňa na Rovniach (886) a kóty Rabčická hoľa (862), pokračuje smerom na sever po potok Vožnovec a ďalej okrajom lesa medzi kótou Sadlovka (979) a kótou Jurčovka (902) v katastrálnom území obce Oravská Polhora, pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Oravská Polhora a Sihelné, mesta Námestovo a obcí Oravské Veselé, Mútne a Novoť po cestu č. 2270, ktorá vedie z obce Novoť po štátnu hranicu s Poľskou republikou. Pokračuje po ceste č. 2270 z obce Novoť po štátnu hranicu s Poľskou republikou a ďalej pokračuje po štátnej hranici s Poľskou republikou po kótu Babia hora, kde sa končí.

m) Veľká Fatra

Hranica sa začína v meste Ružomberok na križovatke ciest č. 18 a č. 59, pokračuje po ceste č. 59 v meste Ružomberok a obci Liptovská Osada po odbočku na kúpele Korytnica, pokračuje cez kúpele Korytnica a ďalej po modrej turistickej trase do Hiadeľského sedla. Odtiaľ pokračuje po modrej turistickej trase do obce Hiadeľ, odtiaľ po poľnej ceste smerom na západ cez sedlo Príslop do obce Moštenica a poza intravilán obce Moštenica. Z obce Moštenica pokračuje po lesnej ceste do obce Podkonice cez lokality Kopanica, Bôrčíkovo a V jamách smerom do obce Podkonice, ďalej poza intravilán obce Podkonice a lesnou cestou smerom na západ do doliny potoka Ľupčica v obci Priechod a pokračuje cez lokalitu Brvnište po lesnej ceste do Selčianskej doliny v katastrálnom území obce Selce. Ďalej Selčianskou dolinou na juh po sútok Selčianskeho potoka s Lukáčovým potokom, po poľnej ceste a okrajom lesa popri vrchu Kajchiar do Nemčianskej doliny v katastrálnom území obce Nemce, smerom na západ okrajom lesa cez vrch Bučičie a smerom dole do Sásovskej doliny v katastrálnom území mesta Banská Bystrica, pokračuje dolu Sásovskou dolinou po železničnú trať v lokalite Jakub a odtiaľ po železničnej trati smerom na osadu Uľanka. V mieste stretu Harmaneckej doliny a Starohorskej doliny hranica vedie ku križovatke ciest č. 59 a č. 577. Ďalej pokračuje po ceste č. 577 v obciach Harmanec, Dolný Harmanec a Čremošné, pokračuje odbočkou z cesty č. 577 na cestu do obce Čremošné, prechádza okrajom obce Čremošné, za obcou Čremošné pokračuje okrajom lesa v obciach Háj, Rakša, Mošovce, Blatnica, Folkušová, Necpaly a Belá-Dulice. Ďalej po modrej turistickej trase v Jasenskej doline, po žltej turistickej trase v obci Turčianske Jaseno smerom na Sklabinskú dolinu, pokračuje po modrej turistickej trase v Sklabinskej doline v katastrálnom území obce Sklabiňa a okrajom lesa po začiatok červenej turistickej trasy v obci Sklabinský Podzámok, pokračuje Kantorským potokom, ďalej po lesnej ceste okrajom lesa v obci Turčianska Štiavnička a pokračuje okrajom lesa v katastrálnych územiach obcí Podhradie a Nolčovo po zelenú turistickú trasu a po nej smerom do obce Nolčovo. Pokračuje po ceste č. 2131 z obce Nolčovo po vodnú stavbu v obci Krpeľany, ďalej okrajom rozhrania medzi lesom a vodnou stavbou, po ľavom brehu rieky Váh v obci Kraľovany. V obci Kraľovany pokračuje po ľavom brehu rieky Orava v katastrálnom území obce Žaškov. Pred dopravnou značkou označujúcou začiatok obce Žaškov pokračuje okrajom lesa po červenú turistickú trasu v obci Komjatná. Ďalej po červenej turistickej trase po osadu Studničná a od osady Studničná po lesnej ceste po okraji lesa po cestu č. 59 v obci Valaská Dubová, po ceste č. 59 cez obec Likavka po križovatku ciest č. 59 a č. 18 v meste Ružomberok, kde sa končí.

n) Vysoké Tatry

Hranica sa začína na hraničnom priechode Lysá Poľana v obci Tatranská Javorina, pokračuje po ceste č. 67 do obce Tatranská Javorina, ďalej pokračuje po modrej turistickej trase v obci Tatranská Javorina cez Predné Kopské sedlo do mestskej časti Tatranské Matliare mesta Vysoké Tatry. Ďalej pokračuje po ceste č. 537 na lesnú cestu, ktorá vedie z mestskej časti Tatranské Matliare do obce Mlynčeky, ďalej okrajom lesa v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry smerom na západ po mestskú časť Podbanské mesta Vysoké Tatry, hrebeňom Liptovských kôp cez sedlo Závory a po červenej turistickej trase do Hladkého sedla, ďalej po štátnej hranici s Poľskou republikou po hraničný priechod Lysá Poľana, kde sa končí.

o) Západné Tatry

Hranica sa začína v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry v Hladkom sedle v styku so štátnou hranicou s Poľskou republikou, pokračuje po červenej turistickej trase do sedla Závory, hrebeňom Liptovských kôp po mestskú časť Podbanské mesta Vysoké Tatry, po červenej turistickej trase Tatranskej magistrály v katastrálnych územiach obcí Pribylina, Jamník, Jakubovany, Konská, mesta Liptovský Mikuláš, obcí Žiar, Smrečany, Jalovec a Bobrovec k rázcestiu v lokalite Tokariny, okrajom lesa k lesnej ceste a po nej cez obce Pavlova Ves, Liptovský Trnovec a Liptovské Matiašovce po okraj lesa v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce, okrajom lesa na sever po horáreň Podmeštrová, okrajom lesa cez katastrálne územia obcí Kvačany, Prosiek, Ižipovce, Liptovská Anna, Liptovská Sielnica, Liptovská Teplá, Kalameny, Lúčky, Turík, Lisková, Martinček a Likavka, kde hranica prechádza poza intravilán obce Likavka k ceste č. 59. Ďalej pokračuje po ceste č. 59 cez obce Valaská Dubová a Jasenová a okrajom lesa okolo vrchu Bralo, ďalej okrajom lesa katastrálnych území obcí Vyšný Kubín, Leštiny a Osádka a pokračuje po lesnej ceste v obci Malatiná okolo vrchu Ostrý vrch a okrajom lesa v katastrálnom území obce Malatiná. Pokračuje v obci Prosiek po zelenej turistickej trase po rázcestie Svorad a v obci Veľké Borové po modrej turistickej trase po lokalitu Holica a ďalej pokračuje po ceste č. 2347 cez lokalitu Jóbova Ráztoka do obce Huty. Z obce Huty po červenej turistickej trase po cestu č. 584 a od sedla Biela skala pokračuje k obci Zuberec po ceste č. 584 a okrajom lesa mimo intravilánu obce Zuberec a po červenej turistickej trase po rázcestie turistických chodníkov Brestová, po zelenej turistickej trase v obci Habovka cez sedlo Bôrik, odkiaľ pokračuje cez obec Vitanová po osadu Oravice a Tichou dolinou po štátnu hranicu s Poľskou republikou a po štátnej hranici s Poľskou republikou po Hladké sedlo v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry, kde sa končí.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 469/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z.

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE HRANÍC HORSKÝCH OBLASTÍ

obrázok 1

a Belianske Tatry

b Bukovské vrchy

c Javorníky

d Kremnické vrchy

e Kysucká vrchovina

f Kysucké Beskydy

g Malá Fatra

h Moravsko-sliezske Beskydy

i Nízke Tatry

j Pieniny k Slovenský raj

l Stredné Beskydy

m Veľká Fatra

n Vysoké Tatry

o Západné Tatry“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Kaliňák v. r.