Zákon č. 253/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2005 Z. z., 301/2005 Z. z.)

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a čl. III bodov 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 300/2005 Z. z., 301/2005 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2001 - 31.12.2005 Delená účinnosť
01.08.2001 - 31.10.2001

Pôvodný predpis

07.07.2001