Zákon č. 253/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2005 Z. z., 301/2005 Z. z.)

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a čl. III bodov 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.

OBSAH

253

ZÁKON

z 15. júna 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z. a zákona č. 122/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 35 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo úmyselne poľuje na zver alebo loví ryby v čase hájenia“.

2. V § 50 ods. 1 sa slová „dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „výšku minimálnej mesačnej mzdy“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a čl. III bodov 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.