Zákon č. 181/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z.

Čiastka 78/1999
Platnosť od 24.07.1999
Účinnosť od 01.09.1999

181

ZÁKON

zo 6. júla 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 znie:

㤠4

(1) Nadriadený môže byť len policajt, ktorý je zaradený do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby; to neplatí, ak ide o nadriadeného na ministerstve v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, ktorého právny vzťah upravuje osobitný predpis.1)

(2) Minister určí, ktorú funkciu na ministerstve v priamej riadiacej pôsobnosti ministra môže vykonávať nadriadený, ktorý nie je policajtom.

(3) Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby podriadených policajtov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) obsahuje počet miest policajtov v služobných úradoch podľa jednotlivých platových tried a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy policajtov v štátnej službe.“.

3. § 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú službu.“.

4. V § 20 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „písm. n) až p)“.

5. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Policajt v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti podporučíka, ak je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, a spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre túto hodnosť.“.

6. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Policajt, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie, aj keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1, má nárok na povýšenie do

a) hodnosti poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie bakalárskym štúdiom,

b) hodnosti nadporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom.“.

7. V § 27 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „stálej“.

8. V § 33 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis10a) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 35 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v stálej štátnej službe“.

10. § 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39

Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1) Policajta v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne poveriť na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však na jeden rok,

a) zastupovaním iného policajta v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti,

b) výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.

(2) Poveriť policajta podľa odseku 1 možno len vtedy, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou je poverovaný.

(3) Poveriť policajta podľa odseku 1 písm. a) nemožno, ak povinnosť zastupovať vyplýva z jeho funkcie.“.

11. V § 43 ods. 1 písm. c) sa za slová „nemožno ho previesť“ vkladajú slová „alebo preložiť“.

12. V § 43 ods. 1 písmeno d) znie:

d) je podľa osobitného predpisu9) osobou blízkou nadriadenému alebo policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe,“.

13. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nie je preňho v štátnej službe voľná iná funkcia.“.

14. V § 43 ods. 2 písm. b) sa za slová „nemožno ho previesť“ vkladajú slová „alebo preložiť“.

15. V § 44 ods. 2 písmená l) a m) znejú:

l) štátneho tajomníka12a) okrem funkcie štátneho tajomníka ministerstva,

m) vedúceho úradu12a) okrem funkcie vedúceho úradu ministerstva,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

16. Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a na konci sa pripája táto veta: „Ak konanie policajta, v ktorom možno vidieť naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia sa začína dňom, keď sa ktorýkoľvek z nadriadených policajta dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj v prípade, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.“.

17. § 57 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Iným orgánom podľa odseku 1 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní,15a) správny orgán15b) a orgán oprávnený vykonávať príslušné prešetrovanie alebo kontrolnú činnosť15c); iným orgánom nie je orgán splnomocnený nadriadeným, ktorý je príslušný rozhodnúť o uložení disciplinárneho opatrenia.

(3) Ak sa policajt dopustil disciplinárneho previnenia v cudzine, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni návratu policajta z cudziny, ak sa ktorýkoľvek z nadriadených policajta o tomto konaní dozvedel v čase, keď sa policajt zdržiaval v cudzine; ustanovenie druhej vety odseku 1 tým nie je dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a, 15b a 15c znejú:

15a) § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

15b) Napríklad § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

15c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.“.

18. V § 58 odsek 1 znie:

(1) Priestupok možno prejednať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie najneskôr do jedného roku odo dňa spáchania priestupku.“.

19. V § 64 odsek 1 znie:

(1) Dĺžka základného času služby v týždni sa ustanovuje na 40 hodín.“.

20. V § 65 odsek 2 znie:

(2) O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje minister; určí aj začiatok a koniec času služby v jednotlivých dňoch. O nerovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje nadriadený. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny môže byť najviac 12 hodín. Výnimku nad rámec takto stanoveného času v prípadoch špecifických činností ustanoví minister interným predpisom.“.

21. § 67 vrátane nadpisu znie:

㤠67

Prestávky v službe

(1) Služobný úrad je povinný poskytnúť policajtovi najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu štátnej služby prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút; ak výkon štátnej služby presahuje desať a pol hodiny, služobný úrad je povinný poskytnúť policajtovi ďalšiu prestávku na jedenie a oddych v trvaní 15 minút. Ak ide o štátnu službu, ktorej výkon nemožno prerušiť, musí sa policajtovi aj bez prerušenia výkonu štátnej služby zabezpečiť primeraný čas na jedenie a oddych.

(2) Do základného času služby v týždni sa započítava:

a) prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni na päť dní služby,

b) dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút pri nepretržitom výkone štátnej služby v rozsahu 12 hodín.“.

22. V § 78 ods. 4 písm. d) sa za slovami „eskortnú službu“ vypúšťa čiarka a slovo „strážnu“.

23. V § 83 odsek 3 znie:

(3) Policajtovi možno poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas, ak o to požiada z vážnych dôvodov.“.

24. V § 84 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,“.

25. V § 84 ods. 1 písm. k) sa slová „motorového vozidla“ nahrádzajú slovami „cestného vozidla“.

26. V § 84 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí, ak ide o príplatok podľa § 98 až 101 a peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť podľa § 103, keď služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m).“.

27. V § 85 ods. 1 sa za slovo „vymenovaný“ vkladá čiarka, slovo „alebo“ sa vypúšťa a za slová „poverený zastupovaním“ sa pripájajú slová „alebo poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.“.

28. V § 85 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

29. V § 86 ods. 5 písm. a) sa za slovo „dočasného“ vkladá slovo „pozbavenia“.

30. V § 86 ods. 5 písm. c) sa za slovo „mesiac“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3 písm. e),“.

31. § 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Policajtovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho povýšenia do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade jeho ďalšieho povyšovania v dôstojníckej hodnosti, ak je to preňho výhodnejšie.“.

32. § 90 vrátane nadpisu znie:

㤠90

Príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1) Policajtovi poverenému zastupovaním iného policajta v riadiacej funkcii alebo policajtovi poverenému výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie patrí od začiatku zastupovania alebo výkonu dočasne neobsadenej riadiacej funkcie príplatok vo výške príplatku za riadenie určenej pre túto funkciu.

(2) Ak bol policajt, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom stupni riadenia alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie vo vyššom stupni riadenia, patrí mu príplatok za riadenie vo výške určenej pre túto funkciu, ak je to preňho výhodnejšie. Pôvodne určený príplatok za riadenie mu v tomto čase nepatrí.“

33. V § 95 odsek 4 znie:

(4) Ak vodič referent špecialista skutočne jazdí so

a) špeciálnou zásahovou automobilovou technikou,

b) služobným cestným vozidlom vybaveným typickým zvukovým znamením alebo svetelným znamením alebo

c) služobným cestným vozidlom zabezpečujúcim prepravu alebo sprievod určených osôb,

patrí mu príplatok do výšky 300 Sk mesačne.“.

34. V § 95 ods. 5 sa za slová „vodič referent“ vkladajú slová „alebo vodič referent špecialista“.

35. § 95 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak má vodič referent špecialista priznaný príplatok podľa odseku 4, príplatok podľa odseku 5 mu nepatrí.“.

36. § 108 vrátane nadpisu znie:

㤠108

Zrážky zo služobného príjmu

Zrážky zo služobného príjmu možno vykonať iba na základe dohody o zrážkach zo služobného príjmu; inak môže služobný úrad vykonať zrážky zo služobného príjmu, len ak ide o

a) preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov fyzických osôb,23)

b) preddavok na služobný príjem, ktorý je policajt povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na priznanie tohto služobného príjmu,

c) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeného súdom alebo orgánom štátnej správy, alebo orgánom splnomocneným na to zákonom,

d) sumy prepadajúce štátu v dôsledku peňažného trestu, pokuty alebo náhrady uložené policajtovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

e) neoprávnene prijaté sumy dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci alebo dávok výsluhového zabezpečenia, ak je policajt povinný ich vrátiť na základe právoplatného rozhodnutia,

f) služobný plat alebo o jeho časť za dovolenku, na ktorú policajt stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol,

g) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

h) preplatky príplatku k nemocenskému a príplatku k peňažnej pomoci v materstve, na ktoré policajtovi nevznikol nárok,

i) neoprávnene prijatú podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných alebo o podporu v nezamestnanosti poskytnutú ako preddavok, ak je policajt povinný ho vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa zákona o zamestnanosti,24)

j) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie alebo dôchodkové zabezpečenie; u policajtov v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj príspevok na poistenie v nezamestnanosti.“.

37. V § 113 ods. 2 za slovami „pri služobnej ceste“ sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „najdlhšie po dobu troch mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „súčasne rozhoduje o dĺžke doby priznania náhrady“.

38. V § 129 ods. 3 a 4 sa slová „služobný orgán“ nahrádzajú slovami „služobný úrad“.

39. V § 129 ods. 7 sa slová „služobný orgán“ nahrádzajú slovami „služobný úrad“ a na konci sa pripájajú slová „alebo formou peňažného plnenia vo výške 45 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí.“.

40. V § 129 ods. 8 sa slová „naturálnych náležitostí“ nahrádzajú slovami „služobnej rovnošaty a jej súčastí“.

41. § 129 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Na príslušníkov informačnej služby sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), d) a e) a odsekov 5, 8 až 11 s tým, že tam, kde sa hovorí o služobnej rovnošate a jej súčastiach, rozumie sa tým občiansky odev a jeho doplnky.“.

42. V § 141 ods. 2 písmeno i) znie:

i) zabezpečiť stravovanie podľa písmena h) podaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať alebo sprostredkúvať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby; za zmenu sa považuje výkon štátnej služby dlhší ako 3 hodiny; ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla,“.

43. V § 141 ods. 2 písm. j) sa slovo „hodnoty“ nahrádza slovom „ceny“ a za slová „najviac však“ sa vkladajú slová „na každé jedlo“.

44. V § 178 ods. 1 sa za slová „z toho istého dôvodu“ vkladá čiarka a slová „prídavkom k dôchodku“.

45. V § 178 ods. 2 sa slová „služobného príjmu“ nahrádzajú slovami „služobného platu“.

46. § 180 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Rovnako nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu policajta na zdraví dôjde pri

a) práci na montáži rádiových alebo televíznych zariadení, alebo pri ďalších telekomunikačných prácach na stožiaroch spojených s rizikom pádu z výšky vykonávaných v nútených polohách, bez pracovných plošín, z povrazových rebríkov, visutých sedačiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom pracovnom priestore na pracovnom mostíku, všetko vo výške nad 10 metrov,

b) vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach pod vodou, pri ktorých treba používať potápačský prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový prístroj s reguláciou vzdušnín alebo iné zariadenia pre prácu pod vodou a pri ich výcviku.

(5) Obzvlášť nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu policajta na zdraví dôjde pri

a) plnení úloh v bezpečnostných akciách Policajného zboru pri použití lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku,

b) služobnom zákroku proti teroristom alebo proti iným osobitne nebezpečným páchateľom,

c) práci s výbušninami, pri pyrotechnických prácach, pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín a pri ich delaborácii,

d) účasti na záchranných a havarijných prácach pri živelných pohromách alebo v miestach s vysokým rizikom úrazu výbuchom, požiarom, akútnou otravou alebo rádioaktivitou.“.

47. V § 181 ods. 8 v prvej vete sa za slová „choroby z povolania“ vkladá čiarka a slová „ku ktorým došlo za podmienok uvedených v § 180,“.

48. Za § 188 sa vkladá nový § 188a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„188a

Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním

(1) Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného a činnosť, ktorá je predmetom služobnej cesty.

(2) Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet záujmového združenia policajtov, prípadne aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad z vlastnej iniciatívy, ak na ňu policajt nepotrebuje osobitné oprávnenie alebo ak ju nevykonáva proti výslovnému zákazu nadriadeného.

(3) V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas služby obvyklé alebo potrebné pred začiatkom služby alebo po jej skončení. Nepatrí sem stravovanie, ošetrenie, prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou lekárskeho vyšetrenia konaného na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného alebo ošetrenia pri prvej pomoci a cesta na ne a späť.

(4) Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj školenie policajtov na zvýšenie ich odbornej pripravenosti organizované služobným úradom.“.

49. V § 192 ods. 2 sa za slová „v odseku 1 písm. a)“ vkladá bodka a nasledujúci pôvodný text tvorí novú vetu, ktorá sa začína veľkým písmenom.

50. V § 199 ods. 2 sa slovo „nadriadený“ nahrádza slovami „služobný úrad“ a slová „Policajnému zboru“ sa nahrádzajú slovami „služobnému úradu“.

51. V § 201 ods. 1 sa čiarka za slovami „a na dôchodkové zabezpečenie“ nahrádza bodkočiarkou.

52. V § 202 sa čiarka za slovami „a na dôchodkové zabezpečenie“ nahrádza bodkočiarkou.

53. V § 213 ods. 4 sa na začiatku vkladá predložka „Na“ a slová „upravuje osobitný predpis47)“ sa nahrádzajú slovami „sa primerane použijú ustanovenia týkajúce sa dávok dôchodkového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.47)“.

54. V § 217 ods. 2 sa za slovami „informačnej službe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá sa započítala“.

55. V § 227 ods. 3 sa slová „služobnému orgánu“ nahrádzajú slovom „nadriadenému“.

56. V § 229 ods. 1 sa slová „v mene Policajného zboru príslušné služobné orgány“ nahrádzajú slovami „v mene služobného úradu príslušní nadriadení“.

57. V § 242 ods. 2 sa za slovom „hodnoteniu“ vypúšťa čiarka a slová „potvrdeniu o zamestnaní“.

58. V § 243 ods. 2 sa slovo „najneskôr“ nahrádza slovom „spravidla“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak nemôže odvolací orgán rozhodnúť o odvolaní do 60 dní odo dňa podania odvolania, je povinný o tom policajta písomne vyrozumieť.“.

59. V § 260 ods. 1 sa za slovo „prechádzajú“ vkladajú slová „nároky vyplývajúce zo služobného príjmu“.

60. V § 275 ods. 4 sa za slová „si dopĺňa“ vkladajú slová „alebo si začal dopĺňať“.

61. § 275 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Policajta uvedeného v odseku 2 možno previesť alebo preložiť podľa § 35 len na funkciu, na ktorú sú stanovené rovnaké alebo nižšie kvalifikačné predpoklady ako na funkciu, ktorú zastáva; rovnako to platí aj pre policajta uvedeného v odseku 3 pri prevedení alebo pri preložení na inú riadiacu funkciu.“.

62. V § 276 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Výnimka podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prevedenie alebo na preloženie policajta na inú funkciu, na ktorú nespĺňa kvalifikačné predpoklady, s podmienkou, že na túto funkciu sú stanovené rovnaké kvalifikačné predpoklady ako na funkciu, ktorú zastával pri zaradení do stálej štátnej služby, a odbornou praxou preukazuje potrebné znalosti aj na výkon tejto funkcie.“.

63. V § 280 odsek 2 druhá veta znie:

„Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený rozdiel neodstráni, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, ktorú začal vykonávať pred účinnosťou tohto zákona.“.

64. § 282 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.