Zákon č. 86/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.2000
Účinnosť od 29.04.1993 do31.12.2000
Zrušený 424/1991 Zb.

OBSAH