Zákon č. 83/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.

83

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. marca 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia zastupuje štátny tajomník. V odôvodnených prípadoch môže vláda Slovenskej republiky určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú. Štátnych tajomníkov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušných ministrov.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. d) znie:

d) ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,“.

3. V § 3 ods. 1 písm. g) znie:

g) vnútorný a zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa,“.

4. V § 3 ods. 1 písm. i) znie:

i) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov.“.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Ministerstvo financií

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, colníctva a cien.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a) tvorbu a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky vrátane tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, kapitálového trhu, politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania a finančnej kontroly,

b) výkon štátnej správy vo veciach jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva,

c) výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, sporiteľníctva a poisťovníctva, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, kontroly výroby a obehu liehu, tabaku, tabakových výrobkov, soli, lotérií a iných obdobných hier, vo veciach správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére a vo veciach investičných fondov a spoločností.“.

6. V § 5 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, kolektívne vyjednávanie, civilnú službu, mzdy a iné odmeny za prácu, sociálne zabezpečenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rodinu a ďalšie veci sociálnej politiky.

(2) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny je podriadené Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.“.

7. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠7

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre odštátnenie a privatizáciu národného majetku a pre správu národného majetku v podnikateľskej sfére, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 8

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

(1) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) železničnú dopravu, dráhy a vlečky,

b) cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia,

c) pozemné komunikácie a diaľnice,

d) vnútrozemskú a námornú plavbu a prístavy,

e) civilné letectvo,

f) ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko,

g) železničné zdravotníctvo.

(2) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť spojov.

(3) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) verejné práce,

b) verejné obstarávanie,

c) štátnu bytovú politiku.

(4) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky plní funkciu námorného úradu, slovenského lodného registra a leteckého úradu.

(5) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vykonáva štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh, cestnej a mestskej dopravy, civilného letectva, vnútrozemskej a námornej plavby a zariadení jednotnej telekomunikačnej siete.

(6) Ministerstvu dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky sú podriadené

a) Štátna plavebná správa,

b) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,

c) Štátna letecká inšpekcia.“.

8. § 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:

㤠15

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd.

§ 16

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) ochranu ústavného zriadenia republiky, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, štátnych hraníc, pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, vstup na územie republiky a pobyt cudzincov na území republiky, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky utečencov a presídlencov, evidenciu obyvateľstva, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu, civilnú ochranu obyvateľstva, požiarnu ochranu a komplexný záchranný systém,

b) všeobecnú vnútornú správu, veci územného a správneho členenia Slovenskej republiky, vyznačovanie, udržiavanie a správu štátnych hraníc, štátne symboly Slovenskej republiky, štátne občianstvo, matričné veci, veci zhromažďovania a združovania, organizačné zabezpečovanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov územnej samosprávy a referenda, automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy, veci organizácií s medzinárodným prvkom, archívnictvo, sťažnosti, oznámenia, podnety a petície,

c) živnostenské podnikanie,

d) riadenie Policajného zboru a Vojsk ministerstva vnútra,

e) riadenie a zabezpečovanie prevádzky telekomunikačných sietí mimo jednotnej telekomunikačnej siete.

§ 17

Ministerstvo zahraničných vecí

(1) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zabezpečuje

a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,

c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí,

e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv.“.

9. V § 18 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre súdy a väzenstvo a vo vzťahu k notárom vykonáva štátny dohľad.

(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej komisii pre ľudské práva a na Európskom súde pre ľudské práva.“.

10. V § 19 sa slová „ústredných orgánov štátnej správy a právnických osôb“ nahrádzajú slovami „orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a právnických osôb“ a na konci sa pripájajú slová „a pre správu vojenských obvodov a vojenských lesov.“.

11. § 20 znie:

㤠20

(1) V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy

a) Štatistický úrad Slovenskej republiky,

b) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

c) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

e) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

f) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

g) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

h) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky.

(2) Na čele úradov uvedených v odseku 1 je predseda, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.“.

12. § 20a sa vypúšťa.

13. Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Úrad bezpečnosti práce

(1) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. ch).

(2) Predsedu Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.“.

14. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvá v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.“.

15. § 29 znie:

㤠29

Ministerstvá sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti; pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dbajú o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.“.

16. § 31 znie:

㤠31

(1) Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej orgánov plní Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky riadi činnosť Úradu vlády Slovenskej republiky. Činnosť vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky riadi predseda vlády Slovenskej republiky.“.

17. § 33 znie:

㤠33

Zrušujú sa:

1. § 1 ods. 1 písm. a) a § 3 až 9, vrátane spoločného nadpisu, zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,

2. § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v.r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v.r.