Vyhláška č. 180/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 15.11.1988 do31.07.1989
Zrušený 84/1989 Zb.

OBSAH