Vyhláška č. 160/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988
Účinnosť od 10.11.1988
Redakčná poznámka

Medzinárodný dohovor aj Protokol nadobudli platnosť 1. januárom 1988 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.