Vyhláška č. 92/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. májom 1982.