Oznámenie č. 436/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 159/2006
Platnosť od 01.07.2006

436

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. mája 2006 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík (vyhláška č. 143/1973 Zb.);

2. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (vyhláška č. 95/1983 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.