Vyhláška č. 92/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. májom 1982.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. júla 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov


Dňa 17. decembra 1981 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 26 platnosť 30. májom 1982. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík zo 16. septembra 1969, vyhlásená v č. 128/1969 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Dňom 18. apríla 1994 platí pre občanov Moldavskej republiky, Gruzínskej republiky, Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Tadžickej republiky a Turkménskej republiky pri vstupe na územie Slovenskej republiky vízová povinnosť (oznámenie č. 107/1994 Z. z.).

Dňom 6. augusta 1994 stratila platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 vo vzťahu k Ruskej federácii (oznámenie č. 227/1994 Z. z.).

Dňom 17. januára 1996 stratila platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 vo vzťahu k Bieloruskej republike (oznámenie č. 76/1996 Z. z.).

Dňom 28. júna 2000 stratila platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 vo vzťahu k Ukrajine (oznámenie č. 350/2000 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

vedené prianím naďalej prehlbovať bratské vzťahy medzi oboma krajinami a národmi v súlade so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 6. mája 1970,

napomáhať rozvoj stykov medzi svojimi občanmi a uľahčovať im vzájomné všestranné poznávanie socialistických vymožeností, dejín a kultúry druhého štátu,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Občania jednej zmluvnej strany, držitelia platných cestovných dokladov môžu cestovať na územie druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených v tejto Dohode.

Článok 2

Cestovnými dokladmi v zmysle tejto Dohody sú:

pre občanov Československej socialistickej republiky

- diplomatický pas

- služobný pas

- osobitný pas

- cestovný pas

- občiansky preukaz s cestovnou prílohou alebo cestovnou súpiskou

- cestovná príloha alebo cestovná súpiska s fotografiou

- cestovný preukaz na návrat do ČSSR

- plavecká knižka s cestovným rozkazom a uvedením cieľa cesty a miesta určenia

- služobný preukaz členov civilných leteckých posádok;

pre občanov Zväzu sovietskych socialistických republík

- diplomatický pas

- služobný pas

- cestovný pas

- potvrdenie na návrat do ZSSR

- pas námorníka.

V pase námorníkov, ktorí necestujú na lodi, do posádky ktorej patria, musí byť uvedený cieľ cesty a miesto určenia.

Článok 3

Občania jednej zmluvnej strany sú po čas pobytu na území druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať jej zákony a ostatné predpisy včítane predpisov o hlásení pobytu a o pohybe ustanovených pre cudzincov.

Článok 4

Služobné cesty

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej území a cestujú služobne na územie druhej zmluvnej strany, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí majú to isté občianstvo, môžu cestovať a dočasne sa zdržiavať počas ich služobného pridelenia na území druhej zmluvnej strany bez víz tejto zmluvnej strany, pokiaľ majú svoje cestovné doklady.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu samostatne alebo ako rodinní príslušníci cestovať služobne na územie svojho občianstva, pokiaľ majú cestovné doklady tohto štátu a služobné víza zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt.

Článok 5

Cesty v rámci výmeny

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej území, môžu cestovať na územie druhej zmluvnej strany v rámci výmeny medzi spoločenskými organizáciami a štátnymi inštitúciami bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné doklady.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať na územie štátu svojho občianstva v rámci výmeny medzi spoločenskými organizáciami a štátnymi inštitúciami, pokiaľ majú cestovné doklady štátu svojho občianstva a víza zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt.

Článok 6

Turistické cesty

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej území, môžu uskutočňovať turistické cesty na územie druhej zmluvnej strany bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné a turistické doklady.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu uskutočňovať turistické cesty na územie štátu svojho občianstva, pokiaľ majú cestovné doklady tohto štátu a turistické doklady a víza zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt.

Cesty na návštevu

Článok 7

1. Občania jednej zmluvnej strany môžu cestovať na návštevu k občanom zmluvných strán, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné doklady a osvedčenia o pozvaní vydané príslušným orgánom zmluvnej strany, na územie ktorej sa cesta uskutoční.

2. Osvedčenie o pozvaní sa môže vo výnimočných prípadoch nahradiť telegrafickým pozvaním overeným príslušným orgánom zmluvnej strany, na územie ktorej sa cesta uskutoční.

3. Príslušnými orgánmi v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku sú v ČSSR národné výbory a orgány ministerstva vnútra a v ZSSR orgány ministerstva vnútra.

4. Osvedčenia o pozvaní a telegrafické pozvania sa vyhotovujú v jazyku zmluvnej strany, na územie ktorej sa cesta uskutoční.

Osvedčenia o pozvaní zostávajú v platnosti jeden rok odo dňa vydania, telegrafické pozvania 15 dní odo dňa prijatia.

Článok 8

1. Občania jednej zmluvnej strany môžu za podmienok uvedených v článku 7 tejto Dohody cestovať na návštevu k občanom tejto zmluvnej strany, ktorí sa dočasne, nie však menej než 3 mesiace, zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany zo služobných, študijných alebo liečebných dôvodov.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sa ako členovia posádok námorných a riečnych plavidiel dočasne zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany zo služobných dôvodov, môžu k sebe pozývať na návštevu rodinných príslušníkov za podmienok uvedených v článku 7 tejto Dohody bez ohľadu na čas svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej území a cestujú na návštevu k pracovníkom stálych zastúpení tejto zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany na ich pozvanie overené diplomatickým alebo konzulárnym úradom, môžu uskutočniť tieto cesty bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné doklady. Od uvedených občanov sa nevyžadujú osvedčenia o pozvaní uvedené v článku 7 tejto Dohody.

Článok 10

Rodinní príslušníci pracovníkov a odborníkov zamestnaných v národnom hospodárstve zmluvných strán na základe medzivládnych dohôd môžu cestovať na územie druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú svoje cestovné doklady a osvedčenia o pozvaní alebo telegrafické pozvania.

Článok 11

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú na návštevu, sa môžu zdržiavať na území druhej zmluvnej strany v rámci lehoty uvedenej v osvedčeniach o pozvaní, telegrafických pozvaniach alebo v cestovných dokladoch. Čas pobytu sa počíta odo dňa prekročenia štátnych hraníc.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu predĺžiť čas pobytu iba so súhlasom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Cesty za účelom rekreácie a liečenia

1. Občania jednej zmluvnej strany cestujú na územie druhej zmluvnej strany do sanatórií a zotavovní na poukazy spoločenských alebo štátnych organizácií bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné doklady.

2. Občania jednej zmluvnej strany cestujú na územie druhej zmluvnej strany na stacionárne liečenie alebo lekársku konzultáciu bez víz na základe písomného potvrdenia o ochote prijať týchto občanov na liečenie alebo konzultáciu vydaného ministerstvom zdravotníctva zmluvnej strany, na územie ktorej sa cesta uskutoční, pokiaľ majú svoje cestovné doklady.

3. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, cestujú za účelom rekreácie a liečenia na územie štátu svojho občianstva za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pokiaľ majú víza zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt.

Článok 13

Pricestovanie za účelom trvalého pobytu

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú trvale usídliť na území druhej zmluvnej strany, sú povinní obstarať si vstupné vízum tejto zmluvnej strany.

Článok 14

Tranzit

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej území, prechádzajú územím druhej zmluvnej strany bez víz, pokiaľ majú svoje cestovné doklady, a v prípade vízovej povinnosti pri vstupe víza štátu určenia.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt v tretích štátoch, prechádzajú územím druhej zmluvnej strany za rovnakých podmienok ako občania štátu, na území ktorého majú trvalý pobyt.

3. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, prechádzajú územím štátu svojho občianstva za podmienok odseku 1 tohto článku.

Vstup do tretích štátov a výstup z tretích štátov

Článok 15

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, cestujú na územie tretieho štátu v súlade s predpismi zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt.

Článok 16

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt v tretích štátoch, cestujú na územie druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených pre občanov štátu, na území ktorého majú trvalý pobyt.

Článok 17

Cesty detí

1. Maloleté deti cestujú v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, pokiaľ majú vlastné cestovné doklady alebo ak sú zapísané do cestovných dokladov rodičov alebo osôb, ktoré ich sprevádzajú.

2. Od maloletých detí, ktoré cestujú v súlade s ustanoveniami článkov 7-9 tejto Dohody v sprievode osoby, do cestovného dokladu ktorej sú zapísané, sa nevyžaduje osvedčenie o pozvaní a nezapisujú sa doň. Maloleté deti, ktoré cestujú samostatne, musia mať osvedčenie o pozvaní.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 18

V prípadoch neuvedených v tejto Dohode sa vstup občanov jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany uskutočňuje na víza.

Článok 19

Občania oboch zmluvných strán pri cestách uskutočňovaných v súlade s ustanoveniami tejto Dohody môžu prekračovať štátne hranice ČSSR a ZSSR na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 20

Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup alebo skrátiť čas pobytu na svojom území nežiadúcim osobám, ktoré sú občanmi druhej zmluvnej strany.

Článok 21

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, musia o tom neodkladne informovať príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý vydá potvrdenie o oznámení straty cestovného dokladu. Na základe tohto potvrdenia vydá diplomatická misia alebo konzulárny úrad náhradný cestovný doklad. Vycestovanie na náhradný cestovný doklad sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej k strate cestovného dokladu došlo.

Článok 22

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany nevyberajú od občanov druhej zmluvnej strany vízové poplatky a práve tak poplatky za úkony spojené s predĺžením pobytu a s vydaním potvrdenia o oznámení straty cestovného dokladu.

Článok 23

Zmluvne strany si po podpise tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v článku 2 tejto Dohody, osvedčení o pozvaní včítane zápisov v nich obsiahnutých a odtlačkov pečiatok. Zmluvné strany sa budú rovnakou cestou informovať o ich zmenách, ako aj o zavedení nových dokladov alebo pečiatok, a to najneskoršie do 30 dní pred ich zavedením, a súčasne si zašlú nové vzory.

Článok 24

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú podľa potreby informovať a radiť o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 25

Každá zo zmluvných strán môže vo výnimočných prípadoch (epidémie, živelné pohromy a pod.) dočasne obmedziť vstup na svoje územie. O zavedení tohto opatrenia a o jeho zrušení sa budú zmluvné strany navzájom informovať diplomatickou cestou, pokiaľ možno vopred najneskoršie však do 24 hodín po tom, čo o tom prijali rozhodnutie.

Článok 26

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich dní odo dňa výmeny nót, v ktorých si zmluvné strany oznámia, že boli splnené vnútroštátne podmienky nadobudnutia platnosti Dohody.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a zostane v platnosti, dokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel Dohodu vypovedať. V takom prípade Dohoda stratí platnosť po uplynutí 60 dní odo dňa prijatia tohto oznámenia.

Článok 27

Dňom, kedy nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda o vzájomných bez vízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík zo 16. septembra 1969.

Dané v Prahe 17. decembra 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Knížka v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík:

Nikita Semenovič Ryžov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.