Oznámenie č. 227/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov

Čiastka 65/1994
Platnosť od 27.08.1994 do31.05.1994
Zrušený 209/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť po tridsiatich dňoch od výmeny diplomatických nót o jej schválení, t. j. 6. augusta 1994, na základe článku 21.

227

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov.

Dohoda nadobudla platnosť po tridsiatich dňoch od výmeny diplomatických nót o jej schválení, t. j. 6. augusta 1994, na základe článku 21.

Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 92/1982 Zb.) a Protokol k Dohode, ktorý bol podpísaný v Prahe 17. decembra 1981.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie,

potvrdzujúc svoju vernosť princípom Helsinského záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a Parížskej charty pre novú Európu,

riadiac sa prianím rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

usilujúc sa regulovať spôsob vzájomného vycestovania svojich občanov,

sa dohodli na tomto:

Článok 1

Občania jedného štátu môžu vstupovať, vycestovať, tranzitovať a zdržiavať sa na území druhého štátu bez víz na základe platných cestovných dokladov v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje táto dohoda.

Článok 2

Za platné cestovné doklady sa v zmysle tejto dohody pokladajú

pre občanov Slovenskej republiky

– diplomatický pas,

– služobný pas,

– cestovný pas,

– námornícka knižka,

– cestovný preukaz;

pre občanov Ruskej federácie

– diplomatický pas,

– služobný pas,

– občiansky zahraničný pas,

– námornícky pas,

– potvrdenie o návrate do Ruskej federácie.

Článok 3

Občania jedného štátu, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov a sú členmi diplomatickej misie, konzulárneho úradu, pracovníci medzinárodných organizácií, ktoré sa nachádzajú na území druhého štátu, ako aj rodinní príslušníci, ktorí majú diplomatické alebo služobné pasy, sa môžu na jeho území zdržiavať bez víza počas ich akreditácie.

Článok 4

Občania jedného štátu, ktorí majú platné cestovné doklady, a cieľ ich cesty je služobný, môžu vstupovať, opúšťať a zdržiavať sa na území druhého štátu počas 30 dní bez víza na základe oficiálnych pozvaní právnických osôb a organizácií, ktoré boli vydávané v súlade so zákonodarstvom prijímajúceho štátu. Pozvania vydávané na území Slovenskej republiky overujú orgány Ministerstva vnútra tohto štátu.

Pozvania platia počas šiestich mesiacov od dátumu vystavenia a platia na jednu cestu na 30 dní.

Článok 5

Občania jedného štátu, ktorí majú platné cestovné doklady a cestujú súkromne, môžu bez víza vstupovať na územie druhého štátu na základe pozvaní overených kompetentnými orgánmi štátu, na ktorého území sa táto cesta vykonáva.

Za kompetentné orgány sa v zmysle tejto dohody pokladajú

v Slovenskej republike orgány Ministerstva vnútra,

v Ruskej federácii orgány Ministerstva vnútra.

Vo výnimočných prípadoch môže byť pozvanie nahradené telegramom overeným kompetentnými orgánmi štátu, na ktorého územie sa cesta uskutoční.

Pozvania a telegramy sa vystavujú v jazyku štátu, na ktorého území sa cesta uskutoční.

Pozvania sú platné počas šiestich mesiacov odo dňa vydania na jednu cestu na 30 dní, telegramy počas 30 dní odo dňa ich doručenia.

Článok 6

Občania jedného štátu môžu bez víz vykonávať turistické cesty na území druhého štátu na základe platných cestovných dokladov, ak disponujú turistickými dokladmi (voucher), ktoré potvrdzujú úhradu za služby s uvedením dĺžky pobytu.

Článok 7

Občania jedného štátu, ktorí cestujú na územie druhého štátu na základe pozvaní členov diplomatického zboru, technicko-administratívneho a obsluhujúceho personálu diplomatických misií a konzulárnych úradov, môžu cestovať bez víz na základe platných cestovných dokladov a pozvania overeného diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom štátu svojho občianstva.

Od uvedených občanov sa nevyžadujú pozvania overené kompetentnými štátnymi orgánmi, ako je to uvedené v článku 5 tejto dohody.

Pozvanie sa vystavuje v jazyku štátu, na ktorého území sa cesta uskutoční.

Článok 8

Občania jedného štátu môžu cestovať k svojim spoluobčanom, ktorí sa nachádzajú na území druhého štátu za účelom služobným, podnikateľským, študijným alebo liečebným, bez víz, na základe platných cestovných dokladov, ak majú pozvanie overené kompetentnými orgánmi štátu, na ktorého územie cestujú.

Pritom pozývajúci občan Ruskej federácie musí mať preukaz povolenia na dlhodobý pobyt v Slovenskej republike, pozývajúci občan Slovenskej republiky sa musí nachádzať na území Ruskej federácie minimálne tri mesiace.

Článok 9

Občania Ruskej federácie, držitelia námorníckeho pasu, a občania Slovenskej republiky, držitelia námorníckej knižky, ktorí sú členmi posádok plavidiel svojho štátu, prichádzajú a odchádzajú na svojich plavidlách a v spojitosti s tým môžu byť na území druhého štátu bez víza.

Článok 10

Občania jedného štátu vycestúvajú na územie druhého štátu za účelom liečenia na základe platných cestovných dokladov bez víz, ak disponujú dokladmi vydanými inštitúciami prijímajúceho ministerstva zdravotníctva, ktoré potvrdzujú cieľ cesty, úhradu služieb, ako aj dĺžku pobytu.

Článok 11

Občania jedného štátu, ktorí vstupujú na územie druhého štátu za účelom vykonávania pracovnej činnosti alebo na trvalý pobyt, musia mať zodpovedajúce povolenie a vstupné vízum tohto štátu.

Článok 12

Občania jedného štátu môžu prechádzať tranzitom cez územie druhého štátu bez víz na základe platných cestovných dokladov pri dodržaní podmienok vstupu do krajiny určenia.

Občania jedného štátu, ktorí trvale bývajú v tretích štátoch, prechádzajú tranzitom cez územie druhého štátu na základe tých istých podmienok ako občania toho štátu, na ktorého území majú trvalý pobyt.

Článok 13

Neplnoleté deti cestujú v súlade s ustanoveniami tejto dohody na základe ich platných cestovných dokladov alebo na základe platných cestovných dokladov rodičov, v prípade občanov Ruskej federácie s osobami, ktoré ich sprevádzajú, ak sú deti do týchto cestovných dokladov zapísané.

Od neplnoletých detí, ktoré cestujú v súlade s ustanoveniami článkov 5, 7 a 8 tejto dohody v sprievode rodičov, alebo v prípade občanov Ruskej federácie s osobami, ktoré ich sprevádzajú a do ktorých pasov sú zapísané, sa pozvanie nevyžaduje a ony sa do pozvania nevpisujú. Neplnoleté deti, ktoré cestujú samostatne, musia mať pozvanie.

Článok 14

V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa vstup občanov jedného štátu na územie druhého štátu realizuje na základe víz.

Článok 15

Občania jedného štátu počas pobytu na území druhého štátu sú povinní dodržiavať zákony a predpisy tohto štátu vrátane požiadaviek týkajúcich sa colného a pasového režimu, spôsobu registrácie, pobytu a predĺženia doby ich pobytu, ktoré sú určené pre cudzincov, ako aj finančného zabezpečenia ciest, ktoré sa určuje príslušnými vnútornými predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 16

Vstup občanov jedného štátu na územie druhého štátu a ich výstup sa vykonáva cez miesta určené pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 17

Táto dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odmietnuť vstup alebo skrátiť dobu pobytu na svojom území nežiaducim osobám, ktoré sú občanmi druhého štátu.

Obidve zmluvné strany budú na vlastné územie bez prekážok prijímať občanov svojich štátov.

Článok 18

Občania jedného štátu, ktorí stratili svoje platné cestovné doklady na území druhého štátu, sú povinní neodkladne oznámiť túto skutočnosť kompetentným orgánom, ktoré vydajú potvrdenie o oznámení o ich strate.

Na základe tohto potvrdenia diplomatická misia alebo konzulárny úrad príslušného štátu vydá náhradný cestovný doklad.

Článok 19

Zmluvné strany môžu z dôvodov zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany zdravia a z iných dôvodov čiastočne alebo úplne pozastaviť platnosť ustanovení tejto dohody. V takýchto prípadoch sa budú okamžite, najneskôr do 24 hodín od prijatia rozhodnutia, o tom vzájomne informovať diplomatickou cestou.

Článok 20

Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných cestovných dokladov najneskôr do 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody. V prípade zmeny platných alebo zavedením nových cestovných dokladov sa výmena vzorov vykoná takým istým spôsobom.

Zavedenie nových platných cestovných dokladov bude oznámené diplomatickou cestou.

Článok 21

Táto dohoda nadobudne platnosť po 30 dňoch odo dňa výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie jej platnosti.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade jej vypovedania každá zo zmluvných strán oznámi jej vypovedanie diplomatickou cestou. Dohoda stratí platnosť po uplynutí 60 dní od doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 22

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody stratí svoju platnosť vo vzťahu medzi zmluvnými stranami Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 a Protokol k Dohode, ktorý bol podpísaný v Prahe 17. decembra 1981.

Dané v Bratislave 1. júna 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Sergej Vjastržembskij v. r.