39

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 1997 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 22. októbra 1999, na základe článku 23 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť Dohody o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky podpísanej 24. januára 1978 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1979 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom založiť a vykonávať letecké dopravné služby medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane všetkých príloh schválených podľa článku 90 Dohovoru a akýchkoľvek zmien Dohovoru alebo príloh podľa článkov 90 a 94, ak boli tieto prílohy a zmeny prijaté obidvoma zmluvnými stranami,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva, a v prípade Vietnamskej socialistickej republiky Správu civilného letectva Vietnamu alebo v obidvoch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený vykonávať funkcie vyplývajúce z právomocí uvedených orgánov,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3,

d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená územie (pevninu a ostrovy), vnútrozemské vodstvo a k nemu priľahlé teritoriálne vody, ako aj vzdušný priestor nad nimi, ktoré patria pod suverenitu tohto štátu,

e) „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,

f) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za dané obdobie na určenej trase alebo na úseku tejto trasy,

g) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe k tejto dohode, ktoré sú určené na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty jednotlivo alebo v kombinácii,

h) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v Pláne trás v prílohe k tejto dohode,

i) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmenu v súlade s ustanoveniami článku 19. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu,

j) pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia, vrátane cien a podmienok za ostatné služby vykonávané prepravcom v súvislosti s leteckou dopravnou službou a provízií platených agentúram za predaj leteniek s výnimkou podmienok a úhrady za prepravu pošty.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb určenými leteckými spoločnosťami na určených trasách tieto práva:

a) právo prelietať bez pristátia nad územím jej štátu,

b) právo pristávať na území jej štátu z dôvodov, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou,

c) právo pristávať na území jej štátu v bodoch uvedených v Pláne trás v prílohe s cieľom priberať a dopravovať cestujúcich a nakladať a vykladať batožinu, náklad a poštu na komerčnom základe.

2. Žiadne z ustanovení odseku 1 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sa prepravujú za úhradu alebo za prenájom a sú určené pre iný bod na území štátu danej zmluvnej strany (kabotáž).

3. Letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán, ktoré neboli určené podľa článku 3, majú rovnaké práva, aké sú určené v odseku 1 písm. a) a b).

4. Právo piatej slobody sa udeľuje na základe osobitnej dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých služieb. Také určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

2. Po prijatí takého oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade s odsekmi 3 a 4 bez meškania vydajú určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie, ktoré zodpovedá zákonom a iným právnym predpisom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť plniť podmienky vyplývajúce zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sa zo strany uvedených orgánov v súlade s ustanoveniami Dohovoru zvyčajne požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti a odmietnuť vydať prevádzkové povolenie podľa odseku 2 alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv uvedených v článku 2, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúchajú druhej zmluvnej strane alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že letecká spoločnosť dodržiava platné ustanovenia tejto dohody.

6. Zmluvné strany majú právo nahradiť jednu určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou pri dodržaní ustanovení odsekov 1 až 3, o čom písomne upovedomia druhú zmluvnú stranu. Novourčená letecká spoločnosť bude mať tie isté práva a bude sa podriaďovať tým istým záväzkom ako letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv určených v článku 2, ktoré udelili určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo uložiť také podmienky, aké sú nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, v prípade, že

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola prislúchajú zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udeľuje, alebo

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Také opatrenie sa bude uplatňovať až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou v súlade s článkom 18, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť povolenie alebo uložiť podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 1, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt alebo odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo upravujúce prevádzku a navigáciu takých lietadiel platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a tieto lietadlá ich budú dodržiavať od príletu na územie až do odletu z územia štátu prvej zmluvnej strany.

2. Letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí pri prílete alebo pri odlete, a kým sa jej lietadlá nachádzajú nad územím štátu druhej zmluvnej strany, dodržiavať zákony a iné právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, pobytu, tranzitu a odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu, vrátane nariadení na vstup, colné vybavenie, prisťahovalectvo a emigráciu, cestovné doklady, clo, valuty a hygienické opatrenia.

3. Na žiadosť jednej zmluvnej strany vydá druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v obidvoch štátoch povolenie na prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia, že budú prepravovaní len cestujúci s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe na územie alebo pri tranzite cez uvedený štát. Ak prepravovaná osoba nedodrží zákony alebo iné právne predpisy upravujúce vstup na územie štátu zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná dopraviť takého cestujúceho späť na jej vlastné náklady.

4. Zmluvné strany prijmú na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu po tom, čo sa zistilo, že je nežiaduca, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla zdržiavala na území ich štátu, čo neplatí pre priamy tranzit.

Článok 6

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva pred činmi nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadiel podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadla podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi z tejto oblasti, ktorými budú v budúcnosti štáty oboch zmluvných strán viazané.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel, nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, leteckých navigačných zariadení a proti akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré sa prijali ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany prijateľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaný prevádzkovateľ lietadla a prevádzkovateľ lietadla, ktorý vykonáva svoju hlavnú činnosť alebo má stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovateľ letiska na území ich štátu, konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 4, ktoré požaduje druhá zmluvná strana pri prílete, odlete alebo počas zotrvania na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej požiadavke druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

8. Ak má zmluvná strana dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré boli vydané alebo vyhlásené za platné v štáte jednej zmluvnej strany, sa počas ich platnosti uznávajú za platné aj v štáte druhej zmluvnej strany, ak podmienky, za akých sa tieto osvedčenia alebo licencie vydali alebo vyhlásili za platné a ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, zodpovedajú minimálnym normám alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo v prípade preletu ponad územie jej štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré sa príslušníkom jej štátu udelili alebo vyhlásili za platné v štáte druhej zmluvnej strany alebo v ktoromkoľvek inom štáte.

Článok 8

Oslobodenie od ciel a daní

1. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere, ktorá zodpovedá vnútroštátnym právnym predpisom jej štátu, a na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, nepriamych daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné látky, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné zariadenie, zásoby lietadla (vrátane jedla, nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a iné položky určené na použitie alebo použité výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo s obsluhou lietadla tejto leteckej spoločnosti, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály, ktoré sú označené značkou spoločnosti, a bežné reklamné materiály, ktoré letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1, ak sa

a) doviezli na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany,

b) ponechali na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo pri odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany,

c) naložili na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom použiť ich v rámci dohodnutých služieb,

bez ohľadu na to, či sa takéto položky úplne alebo čiastočne použijú alebo skonzumujú na území štátu zmluvnej strany, ktorá poskytuje oslobodenie, za predpokladu, že tieto položky neboli scudzené na území štátu tejto zmluvnej strany.

Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) sa môžu uskladniť pod colným dohľadom alebo ich možno colne skontrolovať.

3. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu druhej zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu na určitý čas uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú za lietadlá domácich leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoju alebo akúkoľvek inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné letecké služby pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod svojou kontrolou.

Článok 10

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí vykonávajú priamy tranzit cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú na to určené priestory letiska, sa podrobia iba zjednodušenej colnej a pasovej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných obdobných poplatkov.

Článok 11

Prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na požiadanie právo voľne vymeniť a previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami. Výmena a prevod sa uskutočnia bez obmedzení vo výmennom kurze platnom v čase predloženia žiadosti na prevod a nepodliehajú ďalším poplatkom s výnimkou bežných poplatkov vyberaných bankami za také služby.

2. Každá zmluvná strana uľahčí prevod takých peňažných prostriedkov do štátu druhej zmluvnej strany. Prevod sa uskutoční ihneď.

Článok 12

Schválenie taríf

1. Tarify a príslušné provízie agentúry, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a nákladu na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2, podliehajú schváleniu zo strany vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán. Tarify by mali zohľadňovať náklady na prevádzku, primeraný zisk, platné podmienky súťaže a trhu, ako aj záujmy užívateľov prepravy.

2. Všetky tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. So súhlasom vládnych orgánov civilného letectva možno túto lehotu v osobitných prípadoch skrátiť. Rozhodnutie o schválení taríf sa môže vydať bez meškania. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán nevyjadril nesúhlas s navrhovanými tarifami do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia, tarify sa pokladajú za schválené. V prípade, že sa lehota na predloženie skrátila, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa môžu dohodnúť aj na skrátení lehoty, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas.

3. Na tarifách uvedených v odseku 2 sa dohodnú, ak je to možné, určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s ich príslušnými vládnymi orgánmi, ak je to realizovateľné, po konzultácii s inými leteckými spoločnosťami. Taká dohoda sa môže dosiahnuť použitím vhodného medzinárodného ustáleného mechanizmu sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

4. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify. Nebudú však platiť dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia ich platnosti.

5. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odseku 3 alebo ak v lehote podľa odseku 4 jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s dohodnutými tarifami, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nemôžu určiť tarify v súlade s odsekom 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 20.

Článok 13

Kapacita

1. Kapacitu dohodnutých služieb realizovaných určenou leteckou spoločnosťou dohodnú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti, rovnakej príležitosti a nároku na kapacitu pre určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany berú do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré táto spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, úzko súvisia s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá letecká spoločnosť si za prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli zaťaženia zabezpečiť zodpovedajúcu kapacitu tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty medzi územiami štátov zmluvných strán.

Článok 14

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní vopred o schválenie letového poriadku jej predpokladaných služieb s určením frekvencie, typu lietadla, časov, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť a obdobia platnosti letového poriadku. Vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany vydajú rozhodnutie o letovom poriadku do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti.

2. V prípade, že určená letecká spoločnosť chce okrem letov uvedených v letovom poriadku prevádzkovať dodatkové lety, dohodne sa na nich s určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. Ak určené letecké spoločnosti nedospejú k dohode, záležitosť rozhodnú vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá by mala akceptovať dodatkové lety.

3. Každá následná zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, okrem zmeny typu lietadla vynútenej prevádzkovými príčinami, sa predkladá na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Prevádzkovanie prenajatého lietadla

1. Ak určená letecká spoločnosť navrhne, že na poskytovanie služieb podľa tejto dohody bude používať iné lietadlo ako vlastné, môže to urobiť len pod podmienkou, že

a) dohoda o prenájme neumožní prenajímajúcej leteckej spoločnosti tretej strany využívať prepravné práva, ktoré sú pre túto leteckú spoločnosť inak neprípustné,

b) finančný prospech prenajímajúcej leteckej spoločnosti nebude závisieť od zisku alebo od strát určenej leteckej spoločnosti poskytujúcej služby,

c) zodpovednosť za nepretržitú spôsobilosť prenajatého lietadla na lietanie, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť určená vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán, ako aj primerané prevádzkové a údržbové normy budú vyhovovať vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán.

2. Určená letecká spoločnosť môže poskytovať letecké dopravné služby použitím prenajatého lietadla len vtedy, ak dohoda o prenájme spĺňa uvedené podmienky.

Článok 16

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana zaručuje na základe reciprocity každej určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo zriadiť si na území jej štátu také kancelárie a zamestnať taký administratívny, obchodný a technický personál, aké sú pre určenú leteckú spoločnosť potrebné.

2. Zriadenie kancelárií a zamestnanie personálu podľa odseku 1 podlieha zákonom a iným právnym predpisom štátu príslušnej zmluvnej strany, ktoré upravujú prijímanie cudzincov a ich pobyt na území jej štátu.

3. Každá zmluvná strana udelí každej leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať prepravné služby na základe jej prepravných dokumentov priamo vo svojich kanceláriách a prostredníctvom svojich agentov na území jej štátu ľubovoľnému zákazníkovi v miestnej alebo vo voľne vymeniteľnej mene v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 17

Poskytovanie informácií o prevádzke a štatistike

1. Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr mesiac pred začatím poskytovania leteckých dopravných služieb na trasách určených podľa článku 2 ods. 2 typy služieb, typy lietadiel, ktoré sa budú používať, a letové poriadky. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.

2. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany pravidelné a iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sa odôvodnene požadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej každou určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na trasách určených podľa článku 2 ods. 2. Také údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu vykonávanej dopravy, ako aj údaje o jej štartovacích a cieľových bodoch.

Článok 18

Konzultácie

1. V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán v pravidelnom a častom kontakte vo forme rozhovorov alebo korešpondencie, aby zabezpečili úzku spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody a jej prílohy.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o ľubovoľnom probléme, ktorý súvisí s touto dohodou. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 19

Zmeny dohody

1. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, také zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť po výmene diplomatických nót.

2. Zmeny v prílohe k tejto dohode môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Platnosť nadobudnú od dátumu, keď boli dohodnuté.

3. Ak pre zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelných medzinárodných leteckých dopravných službách, táto dohoda sa upraví tak, aby vyhovovala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 20

Urovnanie sporov

1. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo Plánu trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor neurovná v súlade s odsekom 1, na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží rozhodcovskému orgánu.

3. Rozhodcovský orgán sa ustanoví podľa potreby takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a oznámi to diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Títo dvaja členovia sa dohodnú na príslušníkovi tretieho štátu, ktorý bude ich predsedom a ktorého vymenujú zmluvné strany. Členov rozhodcovského orgánu vymenujú do dvoch mesiacov a predsedu do troch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana informavala druhú zmluvnú stranu o svojom zámere predložiť spor rozhodcovskému orgánu.

4. V prípade, že sa nedodržia lehoty určené v odseku 3, každá zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ak nebolo dohodnuté inak, aby vymenoval potrebných rozhodcov. Ak je prezidentom príslušník štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak existujú iné prekážky pri výkone tejto funkcie, môže potrebné rozhodnutia prijať viceprezident, ktorý ho bude zastupovať.

5. Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia na základe väčšiny hlasov. Také rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné.

6. Každá zmluvná strana znáša náklady za svojho člena, ako aj za svoje zastúpenie v rozhodcovskom konaní; náklady za predsedu a akékoľvek iné náklady znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom. Vo všetkých ostatných otázkach si rozhodcovský orgán určí svoj postup.

Článok 21

Registrácia v ICAO

Dohoda a všetky jej zmeny podľa článku 19 podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO).

Článok 22

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto dohody. Oznámenie treba súčasne zaslať Medzinárodnej organizácii civilného letectva. V takom prípade sa platnosť tejto dohody končí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie o vypovedaní na základe dohody zmluvných strán vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa pokladá za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

2. Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť Dohody o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky podpísanej 24. januára 1978.

Dané v Hanoji 6. novembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci text v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ján Fifík v. r.

Za vládu
Vietnamskej socialistickej republiky:

Ong Nguyen Hong Nhi v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave

PLÁN TRÁS

I. Trasy, ktoré bude prevádzkovať určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky

Východiskové body Medzil'ahlé body Cieľové body Body za
body na území Slovenskej republiky jeden bod bude určený neskôr jeden bod bude určený neskôr jeden bod bude určený neskôr

II. Trasy, ktoré bude prevádzkovať určená letecká spoločnosť Vietnamskej socialistickej republiky

Východiskové body Medzil'ahlé body Cieľové body Body za
body na území Vietnamskej socialistickej republiky jeden bod bude určený neskôr Bratislava jeden bod bude určený neskôr

Poznámka:

Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany môže pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechať zastavenie v ľubovoľnom z uvedených bodov pod podmienkou, že služba na tejto trase sa začína a končí na území štátu tejto zmluvnej strany.