Opatrenie č. 107/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti

(v znení č. 39/1980 Zb.)

Čiastka 30/1973
Platnosť od 01.10.1973 do30.07.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.07.1990
Zrušený 181/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 140/1973 Zb. zo dňa 31. októbra 1973.

OBSAH