Vyhláška č. 73/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o náhradách za odber povrchovej vody

(v znení č. 20/1963 Zb., 99/1966 Zb.)

Čiastka 28/1960
Platnosť od 16.06.1960 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1979
Zrušený 35/1979 Zb.

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 30. mája 1960

o náhradách za odber povrchovej vody

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. a na podklade uznesenia, ktoré urobila vláda podľa § 27 ods. 1 tohto zákona:


§ 1

Za odber povrchovej vody, ktorý je umožnený alebo zlepšený vodohospodárskymi dielami alebo zariadeniami, sú odberatelia, ktorých ročný odber prevyšuje 15 000 m3 alebo ktorých mesačný odber prevyšuje 1 250 m3, povinní platiť vodohospodárskym organizáciám, ktoré tieto vodohospodárske diela alebo zariadenia majú vo svojej správe, náhrady podľa tejto vyhlášky.

§ 3

Vodohospodárske orgány a organizácie sú oprávnené kedykoľvek sa presvedčiť, či skutočný odber vody zodpovedá normalizovanému odberu a dohodnutým podmienkam. Najmä môžu nazerať do výkazov o odbere vody, vedených podľa osobitných predpisov*) a zisťovať stav meracích zariadení. Pokiaľ u odberateľa meracie zariadenia nie sú inštalované, zisťuje sa odber vody odvodene podľa spotreby energie k pohonu odberných čerpadiel. Ak odoberá odberateľ vodu z vodného zdroja otvoreným náhonom alebo podzemným kanálom o voľnej hladine, zisťuje sa odobraté množstvo vody podľa prietočnej kapacity tohto zariadenia a podľa vodných stavov zaznamenávaných na vodočtoch.

§ 4

(1) Náhrady za odber vody fakturujú vodohospodárske organizácie mesačne pozadu. Pre fakturovanie a platenie náhrad platia predpisy o fakturovaní a platení za tovar a práce a o platobnom a zúčtovacom styku.*)

(2) Náhrady zaplatené podľa tejto vyhlášky tvoria súčasť vlastných nákladov odberateľa.

§ 6

Povinnosť platiť náhrady za odber povrchovej vody podľa tejto vyhlášky sa až do 31. decembra 1965 nevzťahuje na odber povrchovej vody na závlahy poľnohospodárskych pozemkov.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Prvý námestník ministra:

inž. Baier v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Smernice býv. Ústrednej správy vodného hospodárstva a Ministerstva zdravotníctva pre činnosť rezortných, sektorových, podnikových a závodných vodohospodárov, ktorých vydanie bolo oznámené v čiastke 25/1954 Ú. l. (čiastka 27/1954 Ú. v.).

*) Vyhláška ministra financií č. 240/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení za tovar a práce, vyhláška Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.