Čiastka č. 28/1960 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach 01.07.1960
73/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o náhradách za odber povrchovej vody 01.01.1962
74/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami 01.01.1962