Vyhláška č. 149/1960 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb

Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 15.10.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

OBSAH

149

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

zo 6. októbra 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb

Štátna plánovacia komisia ustanovuje podľa § 9 zákona č. 42/1959 Zb. o dokumentácii stavieb:


Čl. 1

Vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb sa mení a doplňuje takto:

1. Bod 91 písm. fc) znie:

91. fc) čiastkové rozpočty objektov a prevádzkových súborov doložené príslušnou časťou projektovej dokumentácie a spracované generálnym projektantom ako podklady na zostavenie návrhu limitu odbytovej ceny, s generálnym alebo priamym finálnym dodávateľom, a to postupne na celý rozsah dodávok.“

2. Bod 98 znie:

98. Dodávatelia (body 13 až 16) a iné orgány a organizácie sú povinné poskytnúť údaje uvedené v bode 91 generálnemu projektantovi, prípadne investorovi bezodplatne do 30 dní, ak nie je dojednaná iná lehota; odmietnutie dodávky musia dodávatelia oznámiť do 15. dní.“

3. Bod 132 znie:

132. Generálny projektant a investor prejednajú s dodávateľom (body 13 až 16)*) pred schválením zadávacieho (jednostupňového) projektu návrhu limitu odbytovej ceny, a to na základe prerokovania podľa bodu 91. fc). Ak nedošlo predtým k prejednaniu podľa bodu 91, dodávateľ je oprávnený rokovanie o návrhu limitu odbytovej ceny do toho času odsunúť.

Dodávateľ je povinný prejednať návrh limitu odbytovej ceny do 15 dní odo dňa doručenia návrhu doloženého príslušnou časťou zadávacieho (jednostupňového) projektu, ak nedôjde z vážnych hospodárskych dôvodov k inej dohode o tejto lehote; návrh limitu odbytovej ceny dohodnutý pritom je podkladom pre schvaľovacie konanie. Skrátenie lehôt prejednania návrhu limitu odbytovej ceny, pri ktorých rokovanie nebolo k 1. októbru 1960 skončené, dohodnú strany s prihliadnutím na ustanovenia tejto vyhlášky.“

4. Bod 133 znie:

133. Ak vzniknú pri schvaľovacom konaní úpravy ovplyvňujúce návrh limitu odbytovej ceny, prejedná ich investor za účasti generálneho projektanta s príslušnými dodávateľmi. Pokiaľ nie sú výsledky tohto prejednania v súlade s rozhodnutím schvaľujúceho orgánu, predloží ich investor tomuto orgánu na vyslovenie súhlasu. Ak sa tento súhlas neudelí podľa návrhu dodávateľov, postupuje sa podľa bodu 135.“

5. Bod 134 znie:

134. Dodávateľ je oprávnený požadovať do začatia stavby (etapy)*) úpravu schváleného limitu odbytovej ceny, pokiaľ vyplynie z opravy chýb vo výkaze výmer (resp. v technologickej časti v množstve montážnych prác a rozmeroch rozvodov) alebo z opravy počtových chýb v rozpočte k zadávaciemu (jednostupňovému) projektu; správnosť opravy chýb potvrdzuje generálny projektant. Investor je v tom prípade povinný zabezpečiť súhlas schvaľujúceho orgánu s úpravou limitu odbytovej ceny; ak nie je rozpor s požiadavkami dodávateľov, stáva sa upravený limit odbytovej ceny udelením tohto súhlasu záväzným pre investora i dodávateľa. V prípade rozporu s požiadavkami dodávateľov sa postupuje obdobne podľa bodu 135. Ak nepožiada dodávateľ o úpravu schváleného limitu odbytovej ceny do určenej lehoty, stáva sa schválený limit odbytovej ceny záväzným od začatia stavby (etapy).“

6. Bod 194 znie:

194. Projektová dokumentácia spracovaná podľa predtým platných predpisov musí byť pre stavby začaté po 1. januári 1960 doplnená na rozsah zadávacieho projektu (prípadne za použitia rozpracovaných vykonávacích projektov). Doplnenie sa môže vykonať najdlhšie do polovice dohodnutej doby výstavby jednotlivých objektov, najneskoršie však do 1. júla 1961.

Doplňky prejednané s dodávateľmi spôsobom platným pre zadávacie projekty, ktorými sa schválené úvodné projekty doplnia na rozsah zadávacích projektov, schvaľujú investori, ak sa nemení podstatne koncepcia predtým schváleného úvodného projektu alebo ak sa neprekročí schválený rozpočtový náklad stavby; inak ich schvaľujú orgány, ktoré schválili úvodný projekt.

Pri stavbách rozostavaných k 1. januáru 1960 sa úvodné projekty na rozsah zadávacích projektov dodatočne nedoplňujú, ak sa nerozhodne pre to investor sám.**)


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1960.


Minister a prvý námestník predsedu

Štátnej plánovacej komisie:

Vlna v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre dodávky jednotlivých strojov a zariadení a ich montáž sa návrh limitu odbytovej ceny neprejednáva (a teda sa ani nepotvrdzuje na formulári 1 a).

*) Začatím stavby (etapy) sa rozumie začatie prvých zo súhrnu prác uvedených v bode 4 vyhlášky č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Zmenou bodu 194 nie je dotknutá smernica Štátnej plánovacej komisie č. 10/60 o prepracovaní rozpočtov stavebných a montážnych prác k 1. 1. 1962, vydaná pod č. 115 745/60
z 18. 7. 1960.