Vyhláška č. 149/1960 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb

Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 15.10.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

OBSAH