Ústavný zákon č. 26/1954 Zb.Ústavný zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady

(v znení č. 35/1960 Zb.)

Čiastka 15/1954
Platnosť od 02.06.1954 do10.07.1960
Účinnosť od 11.04.1960 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

26

Ústavný zákon

zo dňa 26. mája 1954

o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1

(1) Národné zhromaždenie a Slovenská národná rada sú volené pracujúcim ľudom na dobu šesť rokov.

(2) Volebné právo je všeobecné, rovné a priame; hlasovanie je tajné. Voliť môžu občania, len čo dovŕšili 18 rokov; zvolení môžu byť občania, len čo dovŕšili 21 rokov.

§ 2

(1) Voľby do Národného zhromaždenia a voľby do Slovenskej národnej rady sa konajú podľa volebných obvodov. V každom volebnom obvode sa volí jeden poslanec. Náhradníci sa nevolia.

(2) Pre voľby do Národného zhromaždenia sa vytvorí 300 volebných obvodov. Volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady sú zhodné s volebnými obvodmi vytvorenými na Slovensku pre voľby do Národného zhromaždenia.

§ 3

Poslanec Národného zhromaždenia a poslanec Slovenskej národnej rady môže byť odvolaný, ak rozhodnú o tom jeho voliči.

§ 4

(1) Voľby do Národného zhromaždenia, ako aj spôsob odvolávania poslancov Národného zhromaždenia upravuje zákon.

(2) Voľby do Slovenskej národnej rady, ako aj spôsob odvolávania poslancov Slovenskej národnej rady upravuje zákon Slovenskej národnej rady.

§ 5

Deň volieb do Národného zhromaždenia a do Slovenskej národnej rady určí vláda Československej republiky najneskoršie 60 dní vopred.

§ 6

(1) Národné zhromaždenie zvolané 30. mája 1948 zostáva v činnosti až do času, než bude zvolené nové Národné zhromaždenie podľa tohto ústavného zákona, najneskoršie však do 31. decembra 1954.

(2) Slovenská národná rada zostáva v činnosti až do času, než bude zvolená nová Slovenská národná rada podľa tohto ústavného zákona, najneskoršie však do 31. decembra 1954.


§ 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.