177

ZÁKON

z 20. decembra 1968

o vernostnom prídavku baníkov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Ako uznanie a ocenenie vernosti baníckej práci poskytuje sa pracovníkom v baníctve a baníckym učňom vernostný prídavok baníkov (ďalej len „vernostný prídavok“).

§ 2

(1) Vernostný prídavok sa poskytuje v podnikoch, závodoch a prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je ťažba a úprava uhlia, rádioaktívnych surovín, rúd a niektorých ďalších vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom, výstavba prevádzkových diel a zariadení pre ťažbu týchto nerastných surovín, ako aj v podnikoch, ktorých predmetom činnosti je vyhľadávanie a prieskum ložísk (ďalej len „banské organizácie“); výpočet ďalších vyhradených nerastov ťažených banským spôsobom schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.

(2) V banských organizáciách sa poskytuje vernostný prídavok pracovníkom, pokiaľ pracujú priamo v banskej prevádzke alebo zabezpečujú jej technickú alebo ekonomickú prípravu, riadenie a organizáciu. Okruh týchto pracovníkov podľa pracovných činností, prípadne povolaní sa bližšie vymedzí v kolektívnej zmluve. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch možno okruh týchto pracovníkov rozšíriť. Rozšírenie okruhu na pracovníkov vykonávajúcich banskou technológiou výstavbu a údržbu podzemných diel nebanských prevádzok schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Vernostný prídavok sa poskytuje aj

a) banským záchranárom z povolania;

b) pracovníkom strojárskych organizácií, pokiaľ trvalo vykonávajú údržbu priamo v banských prevádzkach;

c) pracovníkom výskumných ústavov, pokiaľ trvalo pracujú na výskumných pracoviskách v podzemí (vrátane pokusných štôlní);

d) dlhodobe uvoľneným funkcionárom a pracovníkom orgánov príslušných odborových zväzov a banským inšpektorom vykonávajúcim hlavný dozor podľa banského zákona,*) pokiaľ na výkon týchto funkcií prešli priamo z pracovísk, na ktorých by im vernostný prídavok patril podľa iných ustanovení tohto zákona.

§ 3

Nárok na vernostný prídavok vzniká po troch rokoch trvania nepretržitého pracovného pomeru v tej istej organizácii (ďalej len „čakacia doba“). U pracovníkov, ktorí sú podľa rozhodnutia štátnej zdravotníckej správy z dôvodov preventívnej zábrany vzniku chorôb z povolania po uplynutí ustanovenej doby prevádzaní na iné pracoviská, sa čakacia doba skracuje na polovicu. Baníckym učňom patrí vernostný prídavok po uplynutí prvého roku učebnej doby.

§ 4

(1) Vernostný prídavok sa poskytuje zásadne v týchto ročných sumách:

a) pracovníkom trvalo pracujúcim v podzemí (vrátane banských záchranárov z povolania), na lomoch a skrývkach a na povrchových pracoviskách, kde dochádza k bezprostrednému styku s koncentrátom uránovej rudy, ako aj pracovníkom, ktorí z uvedených pracovísk prešli podľa § 2 ods. 3 písm. d), v rozpätí 800 až 3 800 Kčs;

b) ostatným pracovníkom v rozpätí 600 až 2 300 Kčs;

c) baníckym učňom po úspešnom ukončení každého učebného roku v rozpätí 100 až 300 Kčs.

(2) Výška vernostného prídavku podľa obťažnosti a rizikovosti vykonávanej práce a podľa dĺžky trvania nepretržitého pracovného pomeru sa určí v kolektívnej zmluve v rámci rozpätia sadzieb uvedených v odseku 1 a v banských organizáciách vo výnimočných a odôvodnených prípadoch aj nad toto rozpätie.

§ 5

(1) Vernostný prídavok sa vypláca ku Dňu baníkov za obdobie baníckeho roka (od 1. júla do 30. júna).

(2) Pre vznik nároku na vernostný prídavok je rozhodujúce splnenie čakacej doby a ďalších podmienok určených v kolektívnej zmluve k 1. júlu príslušného roka. Pri skončení, prípadne vzniku pracovného pomeru v priebehu baníckeho roka patrí pracovníkovi za každý ukončený kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru 1/12 príslušnej ročnej sumy.

(3) Vernostný prídavok sa nekráti za dobu trvania prekážok v práci, ak má pracovník za túto dobu podľa príslušných predpisov nárok na náhradu mzdy alebo peňažnej dávky nemocenského poistenia, prípadne na štipendium poskytované banskou organizáciou. Pri prekážkach v práci bez nároku na náhradu mzdy a pri neospravedlnenom zameškanom pracovnom čase (smene) kráti sa vernostný prídavok za podmienok a spôsobom určeným v kolektívnej zmluve.

§ 6

(1) Do doby trvania nepretržitého pracovného pomeru v tej istej organizácii sa započítava pracovníkom vykonávajúcim v banskej organizácii povolanie, pre ktoré boli vyučení, aj doba učebného pomeru. Do doby trvania nepretržitého pracovného pomeru sa taktiež započítava doba, po ktorú pracovník prerušil zamestnanie v banskej organizácii v dôsledku

a) politickej, národnostnej alebo rasovej perzekúcie, účasti v odboji a služby v ozbrojených silách spojeneckých armád v dobe neslobody;*)

b) nezákonných rozhodnutí, ak bol pracovník rehabilitovaný;

c) výkonu verejnej funkcie.

(2) V kolektívnej zmluve môžu byť uvedené aj ďalšie doby, ktoré sa započítavajú do doby nepretržitého pracovného pomeru v baníctve, najmä doba, po ktorú pracovník nebol zamestnaný v banskej organizácii v súvislosti s výkonom základnej (náhradnej) vojenskej služby, predtým odpracovaná doba v banskej organizácii, doba úspešne ukončeného štúdia na odborných a vysokých školách alebo doba zamestnania v baníctve v zahraničí.

§ 7

(1) Pracovníkovi prevedenému v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (ohrozenia touto chorobou) na pracovisko s nižším rozpätím sadzby vernostného prídavku patrí vernostný prídavok, ktorý by mu patril na jeho pôvodnom pracovisku. Rovnaký nárok má pracovník, ktorý bol prevedený po 20 rokoch práce v baníctve na pracovisko s nižším rozpätím sadzby vernostného prídavku.

(2) Pre pracovníkov uvoľnených z banskej organizácie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (ohrozenia touto chorobou) platia osobitné predpisy.**)

§ 8

Vernostný prídavok sa nezapočítava do základu pre výpočet peňažných dávok nemocenského poistenia a do priemerného zárobku (§ 275 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.).***)

§ 9

(1) Náklady na vernostný prídavok podľa § 4 ods. 1, prípadne podľa § 2 ods. 2 poslednej vety sú súčasťou nákladov nevýrobnej povahy a v rozpočtových organizáciách súčasťou nákladov na ostatné výplaty fyzickým osobám. Ak sa vernostný prídavok poskytuje podľa kolektívnej zmluvy ďalším pracovníkom (§ 2 ods. 2 tretia veta) alebo nad rozpätie ustanovené v § 4 ods. 1, uhrádzajú sa náklady z rozdelenia hrubého dôchodku a v rozpočtových organizáciách z prostriedkov pobádacieho fondu. Z týchto zdrojov môže vernostný prídavok poskytnúť podľa tohto zákona aj iná organizácia, než je uvedená v § 2, ak to určuje kolektívna zmluva.

(2) Náklady na vernostný prídavok funkcionárom a pracovníkom odborových orgánov [§ 2 ods. 3 písm. d)] sa uhrádzajú z prostriedkov banskej organizácie, z ktorej pracovníci prešli na výkon tejto funkcie.

§ 10

V záujme jednotného postupu pri podrobnejšom vymedzení podmienok pre poskytovanie vernostného prídavku podľa tohto zákona môžu banské organizácie po dohode s príslušnými odborovými orgánmi dohodnúť jednotné zásady a zahrnúť ich do kolektívnej zmluvy.

§ 11

(1) Pracovníkom, ktorí mali podľa doterajších predpisov nárok na vernostný prídavok a podľa tohto zákona nespĺňajú podmienku čakacej doby, patrí vernostný prídavok v najnižších sumách sadzieb podľa druhu vykonávanej práce do času, kým im vznikne nárok na vernostný prídavok podľa tohto zákona.

(2) Ku Dňu baníkov 1969 sa vyplatí vernostný prídavok vo výške polovice ročných súm určených v kolektívnej zmluve.


§ 12

Zrušujú sa:

1. vládne nariadenie č. 21/1952 Zb. o vernostnom prídavku baníkov;

2. vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov, v znení vyhlášky č. 16/1965 Zb.;

3. úprava Ministerstva baníctva z 1. apríla 1967 č. 10 o niektorých úpravách pri poskytovaní vernostného prídavku baníkov (reg. v čiastke 17/1967 Zb.).

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).

*) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

**) Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí a Ministerstva baníctva z 1. októbra 1968 č. XI-1134/1.10. 1968 a 42.3/3468/2475 (reg. v čiastke 45/1968 Zb.).

***) Zápočet vernostného prídavku do hrubého zárobku pracovníka pre účely dôchodkového zabezpečenia upravujú predpisy o sociálnom zabezpečení.