Čiastka č. 72/1992 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 01.09.1992
344/1992 Zb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 01.01.1993
345/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. 30.06.1992
346/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky 30.06.1992
347/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 30.06.1992
348/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů 30.06.1992
349/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 30.06.1992
350/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 30.06.1992
351/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz 01.07.1992
352/1992 Zb. Oznámenie Federálne ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
354/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice predsedu Štátnej banky česko-slovenskej o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnej banke česko-slovenskej
355/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
356/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky