Čiastka č. 62/1992 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
296/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.06.1992
297/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb. 23.06.1992
298/1992 Zb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
299/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání 23.06.1992
300/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 01.07.1992
301/1992 Zb. Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.07.1992
302/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. 01.07.1992
303/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon 01.07.1992
304/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených 01.07.1992
p1/c62/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk
r1/c62/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby