Čiastka č. 112/1992 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
555/1992 Zb. Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
556/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 15.12.1992
557/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 10.12.1992
558/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti 10.12.1992
559/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
560/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
p1/c112/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene 10.12.1992
p2/c112/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony 10.12.1992
p3/c112/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách
p5/c112/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa