Čiastka č. 71/1990 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
418/1990 Zb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 24.11.1990
419/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva 15.10.1990
420/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva 15.10.1990
421/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 01.11.1990
422/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii 15.10.1990
423/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb. 15.10.1990
424/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru 01.11.1990
r1/c71/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb