418

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1990

o hlavním městě Praze

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Hlavní město České republiky Praha1) je obcí.

§ 2

Území hlavního města Prahy je ke dni účinnosti tohoto zákona tvořeno katastrálními územími uvedenými v příloze tohoto zákona.

§ 3

(1) O sloučení sousední obce s hlavním městem Prahou rozhoduje vláda České republiky (dále jen „vláda“) na návrh obce po vyjádření příslušného okresního úřadu a souhlasu zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo“). V tomto případě není třeba rozhodnutí v místním referendu na území hlavního města Prahy. Rozhodnutím vlády o sloučení vzniká z obce nová městská část hlavního města Prahy.2)

(2) O odloučení městské části, která sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy rozhoduje vláda na základě výsledku místního referenda konaného na území odlučující se městské části po vyjádření zastupitelstva a příslušného okresního úřadu. Rozhodnutím vlády o odloučení městské části vzniká nová obec.3)

(3) O jiných změnách území hlavního města Prahy rozhoduje vláda po vyjádření dotčené městské části, souhlasu zastupitelstva a příslušného okresního úřadu.

§ 4

(1) Novou městskou část lze zřídit rozhodnutím zastupitelstva na základě místního referenda konaného na území, kde se zřízení nové městské části navrhuje.

(2) Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nové městské části musí obsahovat její název a vypořádání práv a závazků.

(3) Změny území městských částí, při kterých nedochází ke vzniku nové městské části, se provádí dohodou dotčených městských částí.

§ 5

Městská část, její orgány a organizace a s jejím souhlasem jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části. Pokud městská část nemá historický znak a prapor, mohou jí být po vyjádření zastupitelstva uděleny předsednictvem České národní rady.

§ 6

(1) Občané, kteří mají trvalý pobyt na území městské části a dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni

a) zúčastnit se zasedání zastupitelstva městské části a nahlížet do zápisu o jeho jednání,

b) vyjádřit svůj názor v místním referendu,

c) podávat orgánům městské části písemné návrhy.

(2) Každý má právo podávat petice orgánům městské části.

HLAVA DRUHÁ

PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Oddíl první

Samostatná působnost

§ 7

Hlavní město Praha a ve vymezeném rozsahu městské části spravují záležitosti hlavního města Prahy samostatně.4)

§ 8

(1) Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy4) se městská část podílí tím, že

a) schvaluje program rozvoje svého území, přijímá opatření k jeho plnění a provádí jeho kontrolu,

b) zaujímá stanoviska k záměrům jiných orgánů a organizací, pokud se dotýkají jejích zájmů,

c) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městské části,

d) sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření,5)

e) ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,6) nepřesahují-li její území,

f) ukládá úkoly příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území,

g) uděluje souhlas právnickým a fyzickým osobám k umístění provozovny nebo její části na svém území; udělení souhlasu nemůže být odmítnuto s výjimkou případu, kdyby umístění provozovny nebo její části ohrozilo životní prostředí.

(2) Městská část je ve stanoveném rozsahu dále oprávněna

a) hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

b) zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy,

c) zakládat a zřizovat, popřípadě rušit organizace a zařízení.

(3) Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy nelze městským částem odejmout bez náhrady.

(4) Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy se městská část může podílet i nad rozsah uvedený v odstavcích 1 a 2, pokud tak stanoví Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“).

§ 9

Městská část v rozsahu stanoveném tímto zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 10

Městská část může zakládat a zřizovat, popřípadě rušit organizace a zařízení potřebné pro její rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů žijících na jejím území, zejména pro správu a údržbu domovního majetku, údržbu a čištění místních komunikací, hospodaření s tuhými komunálními odpady, údržbu veřejné zeleně, zdravotní a sociální služby, kulturní činnost, sport a rekreaci, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení.

§ 11

Městská část může za významná umělecká, vědecká a jiná díla udělovat ceny městské části.

§ 12

Obecně závazné vyhlášky

(1) Hlavní město Praha projedná návrh obecně závazné vyhlášky7) s městskými částmi, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované.

(2) Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy se vyvěsí též na úřední desce místních a obvodních úřadů městských částí, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované, a musí být u těchto úřadů každému přístupna.

Oddíl druhý

Přenesená působnost

§ 13

(1) Hlavní město Praha a městské části vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony8) (dále jen „přenesená působnost“).

(2) Při výkonu přenesené působnosti se hlavní město Praha a městské části řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

(3) Městské části se při výkonu přenesené působnosti řídí též obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy.

§ 14

(1) Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů ke dni účinnosti tohoto zákona

a) vykonával Národní výbor hlavního města Prahy,

b) vykonávaly obvodní národní výbory jako odvolací orgány.

(2) Městská část, ve které měl sídlo obvodní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával obvodní národní výbor v prvním stupni.

(3) Městská část, ve které měl sídlo místní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával místní národní výbor.

Oddíl třetí

Pokuty

§ 15

Nesplní-li právnická osoba ve stanovené lhůtě povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události [§ 8 odst. 1 písm. e)], může jí městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs. Pokud takovou povinnost uložilo hlavní město Praha,9) může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.

§ 16

(1) Právnické osobě a podnikateli,10) kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí v městské části, může městská část uložit pokutu do 50 000 Kčs.

(2) Právnické osobě a podnikateli,10) kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v městské části nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, může městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs.

(3) Pokud jednání právnické osoby a podnikatele10) uvedené v odstavcích 1 a 2 zasahuje svými nepříznivými důsledky více městských částí, rozhoduje o uložení pokuty hlavní město Praha. V takovém případě může uložit pokutu do 200 000 Kčs. Pokutu nelze uložit, jestliže již byla uložena městskou částí.

§ 17

Právnické osobě a podnikateli,10) kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy, může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.

§ 18

Za umístění provozovny nebo její části bez souhlasu městské části [§ 8 odst. 1 písm. g)] může právnické osobě a podnikateli10) uložit městská část pokutu do 100 000 Kčs.

§ 19

(1) Při ukládání pokut podle § 15, § 16 odst. 1 a 2 a § 18 se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(2) S výnosem pokut uložených městskou částí hospodaří městská část.

Oddíl čtvrtý

Statut hlavního města Prahy

§ 20

(1) Hlavní město Praha přijme Statut, ve kterém stanoví

a) vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí,

b) rozsah majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem,

c) podmínky, za kterých lze městským částem odejmout oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

d) způsob rozdělení náhrady nákladů, které městským částem vzniknou plněním úkolů v přenesené působnosti.

(2) Ve Statutu lze

a) svěřit městským částem podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený tímto zákonem,

b) stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona hlavnímu městu Praze budou vykonávat městské části,

c) stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona městské části bude vykonávat jiná městská část,

d) určit městskou část, která bude vykonávat některé úkoly přenesené působnosti i pro jinou městskou část.

(3) Přijetí Statutu nebo jeho změny projedná hlavní město Praha s městskými částmi.

(4) Ke schválení Statutu nebo jeho změny v části podle odstavce 2 písm. b) je třeba předchozí souhlas vlády.

HLAVA TŘETÍ

MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Oddíl první

Místní referendum

§ 21

(1) Místním referendem občané rozhodují o ná-vrhu na

a) odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),

b) zřízení nové městské části.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. a) referendum vyhlašuje obvodní nebo místní zastupitelstvo městské části na základě návrhu nejméně jedné třetiny členů příslušného zastupitelstva nebo jedné desetiny občanů starších 18 let majících v městské části trvalý pobyt.

(3) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) referendum vyhlašují obvodní nebo místní zastupitelstva městských částí, z jejichž území má nová městská část vzniknout. Tato zastupitelstva jsou povinna referendum vyhlásit, pokud o to požádá nejméně jedna pětina jejich členů, nebo pokud o to požádá alespoň jedna desetina občanů starších 18 let, kteří mají na území, kde se zřízení nové městské části navrhuje, trvalý pobyt.

Oddíl druhý

Orgány hlavního města Prahy a městských částí

§ 22

(1) Orgány hlavního města Prahy jsou zastupitelstvo, rada zastupitelstva a magistrátní úřad.

(2) Orgány městských částí jsou

a) obvodní zastupitelstvo, obvodní rada a obvodní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo obvodní národní výbor,

b) místní zastupitelstvo, místní rada a místní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo místní národní výbor, a v městských částech, které vzniknou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Funkci obecní rady12) plní v hlavním městě Praze rada zastupitelstva. Funkci starosty a jeho zástupce13) plní v hlavním městě Praze primátor a jeho náměstci. Funkci obecního úřadu14) plní v hlavním městě Praze magistrátní úřad.

Oddíl třetí

Orgány hlavního města Prahy

§ 24

Zastupitelstvo

(1) Zastupitelstvo tvoří 70 až 80 členů.

(2) Zastupitelstvo

a) schvaluje Statut a jeho změny (§ 20),

b) rozhoduje o zřízení nové městské části (§ 4 odst. 1),

c) stanoví počet členů rady zastupitelstva,

d) volí ze svých členů primátora hlavního města Prahy, jeho náměstky a další členy rady zastupitelstva (radní) a odvolává je z funkce,

e) stanoví počet pracovníků magistrátního úřadu,

f) jmenuje a odvolává tajemníka magistrátního úřadu,

g) uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou (§ 3 odst. 1),

h) vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),

ch) uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy (§ 3 odst. 3),

i) vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části (§ 5).

(3) Zastupitelstvo rozhoduje i o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí, s výjimkou věcí svěřených tímto zákonem nebo Statutem městským částem.

§ 25

Rada zastupitelstva

(1) Rada zastupitelstva je výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu. Při výkonu přenesené působnosti je podřízena příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

(2) Rada zastupitelstva se skládá z primátora, náměstků primátora a radních. Počet členů rady zastupitelstva je 10 až 15.

(3) Rada zastupitelstva rozhoduje ve věcech uvedených v § 15, § 16 odst. 3 a § 17 tohoto zákona.

§ 26

Magistrátní úřad

(1) Magistrátní úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu, ve kterém je tímto zákonem svěřena hlavnímu městu Praze s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady zastupitelstva (§ 15, § 16 odst. 3, § 17).

(2) Ve věcech přenesené působnosti je magistrátní úřad nadřízen orgánům městských částí a podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

(3) Jmenování tajemníka magistrátního úřadu musí být předem projednáno s ministerstvem vnitra České republiky.

(4) V čele magistrátního úřadu je primátor.

Oddíl čtvrtý

Orgány městských částí

§ 27

V rozsahu působnosti svěřené městským částem tímto zákonem, popřípadě Statutem se na obvodní a místní zastupitelstva, na obvodní rady a místní rady, na obvodní a místní úřady, starosty městských částí a jejich zástupce vztahují přiměřeně ustanovení zákona o obcích.15)

Oddíl pátý

Náprava nesprávných opatření

§ 28

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření zastupitelstva vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda její výkon. Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo, předloží vláda do 10 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(2) Odporuje-li opatření rady zastupitelstva nebo jejích orgánů v otázkách samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda jeho výkon. Nezjedná-li nápravu rada zastupitelstva ani zastupitelstvo, předloží vláda do 10 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(3) Nesprávné opatření zastupitelstva, rady zastupitelstva, jejích orgánů nebo magistrátního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší příslušný ústřední orgán státní správy, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 29

(1) Odporuje-li opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady nebo jejich orgánů, vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví magistrátní úřad jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží magistrátní úřad do 10 dnů od pozastavení věc zastupitelstvu k rozhodnutí.

(2) Nesprávné opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady, jejich orgánů, obvodního nebo místního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší magistrátní úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 30

Ustanovení § 28 a 29 se nevztahují na rozhodnutí vydaná ve správním řízení.16)


HLAVA ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Oddíl první

Společná ustanovení

§ 31

Obecné předpisy o správním řízení16) se vztahují na rozhodování orgánů hlavního města Prahy a městských částí

a) ve věcech podle § 8 odst. 1 písm. g), § 15, 16, 17 a 18,

b) o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech občanů a organizací na úseku přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

§ 32

(1) Skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka místního, obvodního nebo magistrátního úřadu z projednávání a rozhodování věci se oznamují vedoucímu příslušného odboru. V městských částech, kde není zřízen odbor místního úřadu, se toto oznámení činí starostovi. Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru místního, obvodního nebo magistrátního úřadu se oznamují tajemníkovi příslušného úřadu. U člena komise nebo zvláštního orgánu pověřeného výkonem přenesené působnosti se oznámení činí příslušné radě, která komisi nebo zvláštní orgán zřídila.

(2) O podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě pracovník, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují. Ten také v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

§ 33

Orgány hlavního města Prahy a orgány měst-ských částí rozhodnutí jimi vydaná na úseku přenesené působnosti samy vykonávají, pokud nebude podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 34

Magistrátní úřad a obvodní a místní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby občanů, organizací a státních orgánů, jen stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

Oddíl druhý

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 35

(1) Do zvolení rady zastupitelstva, obvodní nebo místní rady plní jejich úkoly rada Národního výboru hlavního města Prahy a příslušné rady obvodních nebo místních národních výborů.

(2) Ustavující zasedání zastupitelstva a obvodních a místních zastupitelstev svolá rada příslušného národního výboru tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí.17)

§ 36

Funkce zakladatele státních podniků, kterou ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní a místní národní výbory na území hlavního města Prahy a jejich pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení se přenáší na zastupitelstvo a příslušná obvodní a místní zastupitelstva.

§ 37

(1) Práva a závazky Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních a místních národních výborů na území hlavního města Prahy přecházejí na hlavní město Prahu a příslušné městské části.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů pracovníků podle zvláštních předpisů

a) z Národního výboru hlavního města Prahy na magistrátní úřad,

b) z obvodních národních výborů na obvodní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného obvodního národního výboru,

c) z místních národních výborů na místní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného místního národního výboru.

§ 38

Místní působnost orgánů státní správy, jakož i ostatních státních orgánů se řídí rozdělením území hlavního města Prahy na obvody,18) pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 39

Věci nevyřízené národními výbory na území hlavního města Prahy ke dni účinnosti tohoto zákona vyřídí orgány příslušné podle tohoto zákona.

§ 40

(1) Do 31. prosince 1992 může být zřízena nová městská část (§ 4 odst. 1) rozhodnutím zastupitelstva; v tomto případě se nepoužijí ustanovení o místním referendu.

(2) Návrh na zřízení nové městské části musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 30 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané hlavního města Prahy vyjádřit.

§ 41

Nestanoví-li tento zákon výslovně jinak, vztahuje se na hlavní město Prahu zákon o obcích.15)

§ 42

Zrušuje se:

1. zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 116/1971 Sb. a zákona České národní rady č. 115/1988 Sb.,

2. zákon České národní rady č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy.

§ 43

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1990.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha

Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

1. Benice

2. Běchovice

3. Bohnice

4. Braník

5. Břevnov

6. Březiněves

7. Bubeneč

8. Čakovice

9. Černý most

10. Čimice

11. Dejvice

12. Dolní Chabry

13. Dolní Měcholupy

14. Dolní Počernice

15. Dubec

16. Ďáblice

17. Háje

18. Hájek

19. Hloubětín

20. Hlubočepy

21. Hodkovičky

22. Holešovice

23. Holyně

24. Horní Měcholupy

25. Horní Počernice

26. Hostavice

27. Hostivař

28. Hradčany

29. Hrdlořezy

30. Chodov

31. Cholupice

32. Jinonice

33. Josefov

34. Kamýk

35. Karlín

36. Kbely

37. Klánovice

38. Kobylisy

39. Koloděje

40. Kolovraty

41. Komořany

42. Košíře

43. Královice

44. Krč

45. Kreslíce

46. Kunratice

47. Kyje

48. Lahovice

49. Letňany

50. Lhotka

51. Libeň

52. Liboc

53. Libuš

54. Lipany

55. Lipence

56. Lochkov

57. Lysolaje

58. Malá Chuchle

59. Malá Strana

60. Malešice

61. Michle

62. Miškovice

63. Modřany

64. Motol

65. Nebušice

66. Nedvězí

67. Nové Město

68. Nusle

69. Petrovice

70. Písnice

71. Pitkovice

72. Podolí

73. Prosek

74. Přední Kopanina

75. Radlice

76. Radotín

77. Ruzyně

78. Řeporyje

79. Řepy

80. Satalice

81. Sedlec

82. Slivenec

83. Smíchov

84. Sobin

85. Staré Město

86. Stodůlky

87. Strašnice

88. Střešovice

89. Střížkov

90. Suchdol

91. Šeberov

92. Štěrboholy

93. Točná

94. Trója

95. Třebonice

96. Třeboradice

97. Uhříněves

98. Újezd

99. Újezd nad Lesy

100. Veleslavín

101. Velká Chuchle

102. Vinohrady

103. Vinoř

104. Vokovice

105. Vršovice

106. Vysočany

107. Vyšehrad

108. Záběhlice

109. Zadní Kopanina

110. Zbraslav

111. Zličín

112. Žižkov

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 141 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3) § 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

4) § 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

5) § 19 odst. 1 a § 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

6) § 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

7) § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

8) § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

9) § 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

10) § 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

11) § 51 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

12) § 44 až 51, § 56 a 57 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

13) § 52 až 55 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

14) § 58 a 59 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

15) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

17) § 43 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

18) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.