Vyhláška č. 423/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

423

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 3. októbra 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 písm. c) znie:

c) veci uvedené v prílohe č. 1, ak je ich celková hodnota vyššia ako 50 Kčs, ak sú vyvážané mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti na iné účely ako na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v zahraničí alebo na výkon jej dovolenej činnosti v zahraničí.“.

2. § 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa.

3. V § 7 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) vývoz vecí česko-slovenskou fyzickou osobou v iných prípadoch, ako sú uvedené pod písmenom d), v hodnote neprevyšujúcej 50 Kčs, s výnimkou starožitností a výrobkov zo zlata a striebra.“.

4. V tom istom § 7 ods. 2 sa doterajšie písmeno e) označuje písmenom f).

5. Ustanovenie § 17a sa vypúšťa.

6. Príloha č. 1 znie:

„Veci, na vývoz ktorých je potrebné povolenie [§ 1 ods. 1 písm. c) a § 1 ods. 2 bod 1 bb) vyhlášky]:

1. pohonné látky vyvážané v rezervných nádobách

2. tovar osobnej hygieny

3. perie a výrobky z peria

4. posteľná bielizeň každého druhu

5. pletená bielizeň, elastická bielizeň, plavky

6. kožené rukavice a galantérne výrobky z prírodnej kože

7. letné športové potreby každého druhu včítane stanov, gumotextilných ležadiel, nafukovacích člnov a rybárskych potrieb

8. koberce a podlahové krytiny každého druhu

9. svietidlá včítanie krišťáľových lustrov

10. hliníkový a smaltovaný riad

11. elektrické a plynové spotrebiče pre domácnosť

12. osobné počítače včítanie príslušenstva

13. bicykle a náhradné dielce k nim

14. šijacie a pletacie stroje a náhradné dielce k nim

15. písacie stroje

16. úžitkový porcelán a varné sklo, sklenené sifónové a šľahačkové fľaše

17. negatívne filmy

18. remeselnícke a hospodárske náradie a nástroje včítane elektrických

19. náterové látky a riedidlá

20. pneumatiky, veloplášte, galusky a duše

21. hudobné nástroje

22. smaltované vane

23. osobné automobily, motocykle, mopedy, staršie ako 6 rokov od roku výroby, s výnimkou vozidiel vyrobených do roku 1970.“.

7. Príloha č. 2 znie:

„Veci, ktorých vývoz je zakázaný (§ 7 ods. 1 vyhlášky):

1. potraviny a potravinárske výrobky každého druhu včítane piva

2. obuv každého druhu

3. pančuchový tovar včítane pančuchových nohavíc

4. detské plienky, dojčenské a detské ošatenie každého druhu

5. saponátové pracie a čistiace prostriedky

6. výrobky zo zlata a striebra

7. starožitnosti

8. guľové zbrane (včítane športových vzduchových zbraní), poľovné brokové zbrane, špeciálne expanzné prístroje a strelivo*)

9. hutnícke materiály

10. stavebné materiály každého druhu (murovacie materiály), cement, vápno, vodoinštalačné, elektroinštalačné materiály, armatúry, sanitárna keramika, radiátory, strešné krytiny, rezivo a stavebné drevo, okná, dvere, kanalizačné rúry, keramické obkladové materiály, dlaždice a iné)

11. osobné automobily, motocykle, mopedy, mladšie ako 6 rokov od roku výroby

12. náhradné dielce k motorovým vozidlám.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.

I. námestník ministra zahraničného obchodu

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb.