Nariadenie vlády č. 419/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Účinnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Zrušený 100/1996 Z. z.

419

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. septembra 1990

o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva nariaďuje:


§ 1

V zahraničnopolitickej oblasti sa utajuje príprava medzinárodných rokovaní a zmlúv, pokiaľ to ich povaha vyžaduje, a medzinárodné rokovania, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

§ 2

V oblasti obrany a bezpečnosti sa utajujú:

a) súhrnné údaje o mobilizačnej a operačnej pripravenosti ozbrojených síl a zborov,

b) celkové údaje o bojovej pripravenosti ozbrojených síl,

c) ustanovené1) zameranie a výsledky spravodajskej činnosti,

d) určené1) formy a metódy práce odborných zložiek bezpečnostného aparátu,

e) súhrnné údaje o mobilizačnej pripravenosti ústredných orgánov federácie a republík,

f) česko-slovenské vojenské normy a ich zoznamy, osobitná časť vestníka Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, v ktorom sa vyhlasuje platnosť týchto noriem,

g) určené1) geofyzikálne práce a geografické opisy,

h) súhrnné údaje o štátnych mobilizačných a hmotných rezervách,

i) katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch v súradnicovom systéme S – 1942 a tiažových údajov bodov česko-slovenskej opornej (základnej) gravimetrickej siete v súhrne rozlohy 15 000 km2 a väčšej,

j) súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, organizácie a vykonávania šifrovej služby, ako aj prostriedky používané na utajenie správ pri ich prenose.

§ 3

V hospodárskej oblasti utajujú:

a) vybrané1) údaje ekonomického zaistenia obrany a bezpečnosti štátu,

b) zámery dovozu a vývozu ustanovených1) výrobkov a údaje o ich uskutočnení,

c) umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a valút,

d) výskumné a vývojové práce dôležité1) pre obranu a bezpečnosť štátu,

e) strategické výrobky a technológie nakupované v iných štátoch, pokiaľ tieto štáty takú ochranu budú vyžadovať,

f) prípravy vykonávania zásadných menových opatrení.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.