Nariadenie vlády č. 420/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Účinnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Zrušený 100/1996 Z. z.

OBSAH

420

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. septembra 1990,

ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „politickými“.

3. § 8 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.


Čalfa v. r.