Vyhláška č. 424/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

424

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 15. októbra 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., sa mení takto:

1. V § 40 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).

2. § 74 ods. 1, 2 a 3 znie:

(1) Za uskladnenie tovaru v skladoch colnice sa za prvý začatý mesiac platí skladné vo výške

a) 5% z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 50 Kčs za prvých päť dní uskladnenia (deň uskladnenia tovaru sa nepočíta),

b) 10% z ceny uskladneného tovaru, najmenej však 100 Kčs za nasledujúce dni.

(2) Ak sa v skladoch colníc uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 20 Kčs za každú skladovú položku.

(3) Za uskladnenie tovaru v skladoch colníc na dobu dlhšiu ako jeden mesiac sa platí dvojnásobok skladného uvedeného v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.“.

Čl. II

Vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru sa mení takto:

1. § 3 sa vypúšťa.


Čl. III

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na neobchodný tovar dopravený na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do 31. októbra 1990 včítane.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.

I. námestník ministra zahraničného obchodu