Čiastka č. 27/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.04.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu 01.05.1990
135/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov 01.05.1990
136/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 01.05.1990
137/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky,kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.05.1990
138/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 01.05.1990
139/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 28.04.1990
140/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 28.04.1990
141/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.05.1990
p1/c27/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanov (fyzickým osobám) 01.05.1990