Vyhláška č. 141/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

141

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 28. dubna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a podle § 58 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V části první se vypouští nadpis „Správní komise“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

„Posudková komise sociálního zabezpečení

§ 1

(1) Při zjišťovací lékařské prohlídce invalidity (částečné invalidity) u příslušníků Československé armády nebo Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru nápravné výchovy České republiky vybere posudkový lékař sociálního zabezpečení k jednání posudkové komise sociálního zabezpečení (dále jen „posudková komise“) z řad lékařů určených národním výborem1) jako dalšího lékaře lékaře Československé armády nebo Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru nápravné výchovy České republiky.

(2) Projednává-li se v posudkové komisi zdravotní stav nezletilého občana, vybere posudkový lékař sociálního zabezpečení z řad lékařů určených národním výborem1) jako dalšího lékaře dětského nebo dorostového lékaře.“.

3. V § 2 odst. 1 zní:

(1) K jednání posudkové komise je možno podle potřeby přizvat

a) zástupce organizace, u které účastník řízení je nebo naposledy byl pracovně činný,

b) zástupce místního národního výboru, v jehož obvodu má účastník řízení trvalý pobyt,

c) zástupce odborových orgánů, Svazu invalidů v České republice, Svazu družstevních rolníků, popřípadě dalších společenských organizací,

d) zástupce příslušného nápravně výchovného ústavu, jde-li o odsouzeného, který je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ústavu pro výkon vazby, jde-li o obviněného (obžalovaného), který je ve vazbě,

e) ošetřujícího lékaře posuzovaného nebo dalšího odborného lékaře, je-li to nezbytné v zájmu posouzení zdravotního stavu účastníka řízení,

f) zástupce Českého svazu protifašistických bojovníků, je-li účastníkem řízení účastník odboje nebo pozůstalý manžel (manželka) po účastníku odboje,

g) jiné občany, od nichž lze očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.“.

4. V § 3 věta druhá zní: „Při jednání posudkové komise vyšetřují posuzovaného občana, a to v nepřítomnosti tajemníka posudkové komise a osob přizvaných k jednání.“.

5. V § 4 se vypouští věta za středníkem.

6. § 8 a 9 včetně nadpisu dílu druhého zní:

„DÍL DRUHÝ

LÁZEŇSKÁ PÉČE

§ 8

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky rozděluje krajským národním výborům a Národnímu výboru hlavního města Prahy poukazy na lázeňskou péči pro družstevní rolníky, osoby samostatně výdělečně činné, nepracující důchodce a jejich rodinné příslušníky.

§ 9

(1) Okresní národní výbor rozhoduje o lázeňské péči družstevních rolníků, osob samostatně výdělečně činných, nepracujících důchodců a jejich rodinných příslušníků1a) na základě návrhu na lázeňskou péči (dále jen „návrh“).

(2) Posudkový lékař sociálního zabezpečení návrhy přezkoumá a zajistí jejich správnost a úplnost. Zjistí-li, že návrhu nelze vyhovět, dá podnět k vydání rozhodnutí podle obecných předpisů o správním řízení.2) Ostatní návrhy zařadí do pořadí podle zdravotní naléhavosti.

(3) Okresní národní výbor do 30 dnů od doručení návrhu, popřípadě od jeho doplnění potřebnými údaji, oznámí písemně účastníku řízení, že mu poskytne lázeňskou péči za předpokladu, že obdrží vhodný poukaz, a že lázeňskou péči odůvodňuje i pořadí zdravotní naléhavosti. V tomto oznámení účastníka řízení upozorní, že pokud nebude poukaz na lázeňskou péči přidělen do jednoho roku od data vystavení návrhu, může být lázeňská péče poskytnuta jen na základě nového návrhu.“.

7. V § 11 odst. 2 poslední věta zní: „Přitom spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.“.

8. V § 14 odst. 1 se slova „socialistickými organizacemi“ nahrazují slovy „společenskými a jinými organizacemi“.

9. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „společenskou organizaci na pracovišti nebo v místě trvalého pobytu“ nahrazují slovy „zaměstnavatelskou organizaci“.

10. V § 15 odst. 3 se slova „socialistickými organizacemi“ nahrazují slovy „společenskými a jinými organizacemi“.

11. V § 26 se slova „socialistickými organizacemi, zejména orgány Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže“ nahrazují slovy „společenskými a jinými organizacemi“.

12. V § 29 se za slovo „společenských“ vkládají slova „a jiných“.

13. V § 30 odst. 1 se vypouštějí slova „vztah k socialistické společnosti“.

14. V § 38 se za slovo „společenskými“ vkládají slova „a jinými“.

15. V § 42 odst. 4 se slova „socialistickými organizacemi nebo občany poskytujícími věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru“ nahrazují slovy „organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými“.

16. V § 43 odst. 9 se vypouští věta druhá.

17. V § 48 v první větě se vypouštějí slova „se zřetelem na jejich zvláštní zásluhy o rozvoj socialistické společnosti nebo společenskou angažovanost“.

18. V § 48 v třetí větě se vypouštějí slova „za zvláštní zásluhy“.

19. V § 63 odst. 2 se slova „socialistickými organizacemi“ nahrazují slovy „společenskými a jinými organizacemi“.

20. V § 67 písmeno c) zní:

c) občanům žijícím nedůstojným způsobem života,“.

21. V § 73 se slova „socialistickými organizacemi“ nahrazují slovy „společenskými organizacemi“.

22. V § 130 odst. 2 se vypouští slovo „kádrově“.

23. V § 131 odst. 2 se slova „na plnění zásad a hlavních úkolů plánovitého řízení kádrového, personálního a sociálního rozvoje“ nahrazují slovy „na zajištění personálního a sociálního rozvoje“.

24. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 152/1988 Sb. se vypouští odstavec 5 a dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb.

1a) § 9 odst. 1 písm. a) č. 4 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb.