Opatrenie č. p1/c27/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanov (fyzickým osobám)

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 28. apríla 1990,

ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvami financií, cien a miezd Českej republiky a Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona č. 158/1988 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Ročné úrokové sadzby z vkladov občanov (fyzických osôb) sú

a) pri netermínovaných vkladoch do 2 % p.a.,

b) pri termínovaných vkladoch sadzba nie je limitovaná.

(2) Ročné úrokové sadzby z pôžičiek občanom (fyzickým osobám) sú

a) pri bezhotovostných účelových pôžičkách do 10 % p.a.,

b) pri hotovostných pôžičkách do 12 % p.a..


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.