135

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. apríla 1990

o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky a s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje odmeňovanie pracovníkov v pracovnom pomere k podnikateľovi,1) ktorý zamestnáva spravidla do 200 pracovníkov (ďalej len „pracovník“ a „podnikateľ“).

§ 2

Mzdové zaradenie pracovníkov

Podnikateľ zaraďuje pracovníkov podľa dojednaného druhu práce a vykonávanej pracovnej činnosti do príslušného tarifného stupňa podľa prílohy tejto vyhlášky.

§ 3

Mzda

Podnikateľ poskytuje pracovníkom mzdu za vykonanú prácu a za jej výsledky podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, vo vnútornom mzdovom predpise alebo v kolektívnej zmluve; táto mzda nesmie byť v jednotlivých tarifných stupňoch nižšia ako súhrn základnej mzdovej tarify uvedenej v § 13 a príplatkov uvedených v § 5 až 9. Dohodnutá časť mzdy s výnimkou základnej mzdovej tarify (§ 13) a príplatkov (§ 5 až 9) sa môže poskytovať ako nepeňažné plnenie.

§ 4

Mzdové formy

Uplatňovanie jednotlivých foriem mzdy a ich kombinácií je v právomoci podnikateľa. Na ocenenie rozdielnej náročnosti a namáhavosti pracovných podmienok môže podnikateľ popri príplatkoch uvedených v § 5 až 9 poskytovať pracovníkom aj iné mzdové príplatky alebo odmenu za pracovnú pohotovosť.

§ 5

Mzda za prácu nadčas

(1) Za hodinu práce nadčas2) patrí pracovníkovi mzda, a ak ide o pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou, mzda najmenej

vo výške 1/185 základnej mzdovej tarify pri 42,5 a 42 hodinovom týždennom pracovnom čase,

vo výške 1/180 základnej mzdovej tarify pri 41,25 hodinovom týždennom pracovnom čase,

vo výške 1/175 základnej mzdovej tarify pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase.

(2) Popri mzde podľa odseku 1 a prípadných ostatných dosiahnutých zložkách mzdy patrí pracovníkovi, ktorému sa neposkytlo náhradné voľno za prácu nadčas,3) príplatok najmenej

a) vo výške 25 % základnej mzdovej tarify alebo

b) vo výške 50 % základnej mzdovej tarify, ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni.

(3) Podnikateľ môže určiť jednotný príplatok za prácu nadčas najmenej vo výške 33 % základnej mzdovej tarify, ak ide o prácu so striedavými dennými, nočnými, sobotnými a nedeľnými smenami bez ohľadu na to, kedy k práci nadčas došlo.

§ 6

Príplatok za prácu v noci

Pracovníkom, ktorí vykonávajú prácu v noci, patrí príplatok najmenej vo výške 2,50 Kčs za každú odpracovanú hodinu za podmienky, že práca v noci trvá aspoň 2 hodiny. Za prácu v noci sa považuje práca vykonávaná v čase od 22. do 6. hodiny.

§ 7

Príplatok za prácu vo výškach

Pracovníkom, ktorí pracujú v obmedzenom pracovnom priestore alebo pri vnútených polohách tela vyplývajúcich z určeného pracovného postupu vo výškach nad 150 m, patrí príplatok vo výške 5 až 13 Kčs za každú začatú hodinu práce.

§ 8

Príplatok za zdravotne vysoko rizikové práce

Pracovníkom, ktorí vykonávajú prácu v mimoriadne sťažených a zdravotne vysoko rizikových pracovných podmienkach, keď treba použiť dýchacie prístroje, alebo pri práci pod vodou, alebo pri práci za veľmi vysokých teplôt, alebo pri práci v ionizujúcom prostredí patrí príplatok vo výške 10 až 36 Kčs za každú začatú hodinu práce.

§ 9

Príplatok za prácu cez soboty a nedele

Pracovníkom, ktorí v rámci ustanoveného týždenného pracovného času pracujú v sobotu a nedeľu, poskytuje podnikateľ príplatok najmenej vo výške 50 % základnej mzdovej tarify, prípadne príslušnej časti základnej mzdovej tarify (§ 5 ods. 1), a ak ide o prácu nad ustanovený týždenný pracovný čas, najmenej vo výške 25 %. Príplatok nepatrí za prácu cez soboty a nedele, ktoré sú podľa osobitného predpisu pracovnými dňami.

§ 10

Kumulácia a paušalizácia príplatkov

Príplatky poskytované podľa § 6 až 9, prípadne aj iné mzdové príplatky (§ 4) a mzdu za prácu nadčas (§ 5) môže podnikateľ vopred určiť priemernou sumou (za hodinu, mesiac) a kumulovať do jednotnej sumy na čas až 1 roka, pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene pracovných podmienok; podnikateľ pritom je povinný viesť sústavnú evidenciu nárokov pracovníkov podľa jednotlivých príplatkov.

§ 11

Osobný účet mzdy

(1) Podnikateľ môže po dohode s vedúcim alebo iným pracovníkom, prostredníctvom ktorého prevádzkuje podnikateľskú činnosť,4) zriadiť osobný účet mzdy.5) Na osobný účet sa prevádza časť mzdy tohto pracovníka.

(2) Dohoda musí obsahovať určenie časti mzdy, ktorá sa na osobný účet prevádza, rozsah a podmienky krátenia prevedenej časti mzdy a termíny výplaty mzdy z osobného účtu. Dohoda o zriadení osobného účtu sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná.

(3) Ak sa pracovný pomer skončí pred uplynutím výplatného termínu uvedeného v dohode, vyplatí sa mzda z osobného účtu v rozsahu zodpovedajúcom dohodnutým podmienkam, najneskôr do troch mesiacov po skončení pracovného pomeru. Primerane sa postupuje pri trvalej zmene dojednaného druhu práce.

(4) Mzda na osobnom účte sa neúročí a zahŕňa sa do zárobku pracovníka až pri jej výplate.

§ 12

Mzda a náhrada mzdy pri prestojoch

(1) Ak pracovník nemôže vykonávať prácu pre prestoj6) a ak ho podnikateľ prevedie na inú prácu, patrí mu mzda podľa vykonanej práce.

(2) Ak podnikateľ neprevedie pracovníka na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy najmenej vo výške základnej mzdovej tarify.

(3) Náhrada mzdy patrí pracovníkovi iba vtedy, ak prerušenie práce trvá súvisle najmenej 1 hodinu.

§ 13

Základná mzdová tarifa

Podnikateľ je povinný poskytovať pracovníkom zaradeným do jednotlivých tarifných stupňov mzdu najmenej vo výške týchto základných mzdových taríf:

Tarifný stupeň Robotnícke povolania THP funkcie Kčs/mes. Kčs/hod, pri týždennom pracovnom čase
42,5 h. 41,25 h. 40 h.
I. Pomocný robotník Administratívne-technický a prevádzkový pracovník 1 300 7,00 7,20 7,40
II. Samostatný robotník Samostatný administratívno-technický a prevádzkový pracovník 1 570 8,50 8,80 9,00
III. Odborný robotník Samostatný technicko-hospodársky pracovník 1 850 10,00 10,30 10,60
IV. Odborný robotník špecialista Odborný technicko-hospodársky pracovník 2 200 12,00 12,40 12,80
V. &nbsp Samostatný odborný technicko-hospodársky pracovník 2 600 14,10 14,50 15,00
VI. &nbsp Vedúci pracovník (splnomocnenec) 3 000 16,20 16,70 17,20

§ 14

Oboznámenie pracovníkov s vyhláškou

Podnikateľ je povinný vopred oboznámiť pracovníkov s obsahom tejto vyhlášky, so spôsobom odmeňovania a so zaradením do tarifných stupňov a umožniť pracovníkom do vyhlášky nazerať.


§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Minister:

Miller v. r.


Príloha vyhlášky č. 135/1990 Zb.

ZBORNÍK

charakteristík tarifných stupňov a príkladov
pracovných činností

Úvodné ustanovenia

1. Charakteristiky tarifných stupňov a príklady pracovných činností sú záväzným podkladom pre zaraďovanie pracovných činností do tarifných stupňov podľa § 2 vyhlášky.

2. Robotnícke, technicko-hospodárske a obchodnoprevádzkové činnosti sú zaradené do šiestich tarifných stupňov. Tarifný stupeň vyjadruje všeobecnou charakteristikou a jednotlivými príkladmi pracovných činností približne rovnakú mieru kvalifikačnej náročnosti, zodpovednosti, namáhavosti a obťažnosti práce. Pracovnú náplň vedúcich funkcií určuje podnikateľ v súlade s príslušnými predpismi.

3. Podnikateľ pracovníka zaradí do príslušného tarifného stupňa na základe porovnania prevažne vykonávanej práce s ďalej uvedenými charakteristikami a príkladmi pracovných činností.

4. Ak nemožno zaradenie do tarifného stupňa spoľahlivo určiť (nová činnosť, podstatná zmena zložitosti a obťažnosti práce alebo pracovných podmienok a pod.), predloží podnikateľ návrh na zaradenie príslušnému ministerstvu financií, cien a miezd Českej republiky alebo Slovenskej republiky na rozhodnutie; v návrhu na zaradenie uvedie opis pracovnej činnosti, názov a číslo tarifného stupňa a podmienky, v ktorých sa pracovná činnosť vykonáva. Do rozhodnutia príslušného orgánu určí dočasné zaradenie pracovnej činnosti podľa charakteristík a tarifných stupňov podnikateľ.

5. Príklady pracovných činností označené na konci „1) “ sa považujú z hľadiska celkovej zložitosti, namáhavosti a obťažnosti za náročnejšie.

6. Pre výkon jednotlivých pracovných činností a funkcií v III. a vyššom tarifnom stupni sa v charakteristikách tarifných stupňov uvádzajú orientačné predpoklady teoretickej prípravy (vzdelania); konkrétny kvalifikačný predpoklad a jeho zameranie na výkon jednotlivých pracovných činností – vyučenie v odbore alebo študijný smer, príp. požadovanú dĺžku praxe určí podnikateľ. Pre výkon niektorých pracovných činností a funkcií ustanoví kvalifikačné predpoklady (vzdelanie, prax, vek, úradnú skúšku, odborné školenie a pod.) osobitný predpis.

Charakteristiky tarifných stupňov a príklady pracovných činností

Tarifný stupeň I – pomocný robotník

Charakteristika

Jednoduché opakujúce sa práce s menšou fyzickou námahou, vykonávané podľa podrobných pokynov nadriadeného.

Príklady:

1. Ľahké i ťažké upratovanie pridelených priestorov.1)

2. Stráženie zvereného objektu, dozor na parkoviskách a trhoviskách.

3. Doručovanie zásielok i peňazí.

4. Zaobstarávanie desiat, nápojov a ich transport (manipulácia s peniazmi).

5. Zabezpečenie prevádzky šatní včítane upratovania.

6. Kontrola príchodov a odchodov pracovníkov a návštev, príchodov a odchodov vozidiel, výdaj kľúčov.

7. Príprava športovísk, drobné údržbárske práce, požičiavanie športových potrieb, čistenie bazénov a ihrísk.

8. Prípravné a čiastkové práce pri úprave výkladných skríň, výstav a expozícií.

9. Obsluha verejných záchodov včítane upratovania a čistenia odpadov.1)

10. Jednoduché ručné práce v poľnohospodárstve s použitím bežne používaného náradia.1)

11. Obsluha výťahov na prepravu osôb i materiálu.

12. Prípravné a čiastkové práce v obchodnej prevádzke, spoločnom stravovaní a ubytovaní včítane ručnej prepravy tovaru.

13. Lepenie plagátov a transparentných vývesiek.

14. Balenie rôznych druhov výrobkov až do 50 kg hmotnosti.1)

15. Drobné šijacie práce, našívanie vrecák, pútok, obrubovanie, prišívanie gombičiek.

16. Jednoduché prípravné a dokončievacie práce na stavbách, úprava terénu, figurantské práce.1)

Tarifný stupeň I – administratívno-technický a prevádzkový pracovník

Charakteristika

Jednoduché alebo čiastkové administratívno-technické práce správneho, prevádzkového alebo technického zamerania.

Príklady:

1. Obsluha jednoduchých prevádzkových zariadení (kopírovanie, ofset).

2. Expedícia výrobkov, tovaru, materiálov z príručných skladov.

3. Doručovanie rôznych druhov zásielok.

4. Práce na jednoduchých zariadeniach na prenos dát.

5. Zabezpečenie prevádzky kultúrnych, spoločenských a telovýchovných zariadení včítane uvádzania návštevníkov, kontrola vstupeniek, podávanie informácií a zabezpečenie propagačného materiálu, organizovanie práce hľadiskového personálu, vyúčtovanie tržieb z programu.

6. Rozmiestnenie a manipulácia s dekoráciami a hudobnými nástrojmi.

7. Zhromažďovanie článkov z novín, kontrola bibliografických záznamov, vedenie evidencie.

8. Označovanie a triedenie písomností (faktúr).

Tarifný stupeň II – samostatný robotník

Charakteristika

Jednoduché práce vykonávané samostatne, jednoduché práce fyzicky namáhavé alebo jednoduché práce vykonávané v nepriaznivých pracovných podmienkach (monotónnosť, vnútená poloha tela, odpudivosť prostredia a pod.).

Príklady:

Strojárstvo

1. Strojové aj ručné obrábanie materiálov v dielenskej tolerancii IT 10 a vyššej, drobných súčiastok (puzdrá, osky) s funkčnou požiadavkou.

2. Brúsenie a leštenie kovových súčastí v dielenskej tolerancii.

3. Lisovanie súčiastok z plastických látok a kovov včítane nastavenia stroja.

Stavebníctvo

4. Kopáčske práce pri hĺbení stavebných rýh, jám, šácht, priekop s pažením i bez paženia vo všetkých horninách.1)

5. Príprava maltovín, presun stavebných materiálov, pridávačské práce, pačokovanie, nátery stavebných konštrukcií a ďalšie obdobné prípravné a dokončievacie práce.1)

6. Dlaždičské práce každého druhu, napr. kladenie a opravy dlažieb chodníkov, ciest, riečnych korýt, drevených klátikov včítane škárovania a zhotovovania povrchov chodníkov a vozoviek liatym asfaltom, obaľovanou drvinou a asfaltových kobercov každého druhu.1)

7. Izolácie stavieb uskutočňované rozličnými druhmi izolačných materiálov včítane kyselinovzdorných a ich opravy.1)

8. Montáž a demontáž rúrkových a podobných kovových lešení, motorových plošín a výťahov do 10 m.

9. Úprava a spracovanie stavebných surovín, polotovarov a výrobkov ručným alebo strojovým spôsobom.1)

Textilná, odevná, kožiarska a plastikárska výroba

10. Príprava čalúnnických vypchávkových materiálov, šitie čalúnnických poťahov hladkých výrobkov, popruhovanie.

11. Drobné opravy a úpravy scénických kostýmov a ich doplnkov včítane zhotovovania jednoduchých civilných i dobových kostýmov a odevných súčiastok (sukne, spodničky, barety, vojenské čapice, peleríny, náprsenky, miništrantské kamže.

12. Opravy bielizne, odevov, pracovných pomôcok a pančúch.

13. Opravy všetkých druhov dáždnikov včítane zhotovenia potrebných súčiastok a poťahov (okrem historických dáždnikov).

14. Príprava prútia, pletenie a šitie jednoduchých košikárskych výrobkov.

15. Opravy obuvi.

Doprava

16. Vedenie a obsluha motorových vozíkov včítane manipulácie s nákladmi a prídavnými mechanizmami.

17. Vedenie a obsluha žeriavov s drapákom, dopravníkov, žeriavov do 10 t.

18. Preprava osôb na člnoch s dodržaním predpisu o bezpečnosti osôb aj v podzemí (Punkva) spojená s výmenou častí člna a prípadnou opravou motora.

19. Obsluha, opravy a zabezpečenie prevádzky lanovej dráhy, lyžiarskeho vleku a visutých lanoviek včítane predaja cestovných lístkov.

20. Umývanie, mastenie a konzervácia cestných motorových vozidiel.

21. Bežná údržba, čistenie a mastenie výťahov.

22. Závoznícke práce včítane nakládky a vykládky materiálu alebo tovaru a ďalšie podľa pokynov vodiča.1)

Sklo a keramika

23. Základné práce pri výrobe keramiky – leštenie určených miest strojovo i ručne včítane glazovania máčaním, polievaním, dekorovanie obtlačou, striekaním, pečiatkovaním a zakladanie a vyberanie výrobkov z pecí, odlievanie jednoduchých výrobkov (zátok, ťahadiel, podložiek).

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

24. Ručné fyzicky namáhavé práce v poľnohospodárstve, obsluha sejacích strojov, jednoduchých závesných náradí, manipulačné práce pri poľnohospodárskych strojoch.1)

25. Zber semien plodov lesných drevín a ich čistenie a lúskanie, odborné práce v lesných škôlkach pri ošetrovaní a ochrane sadeníc.

26. Poľnohospodárske práce pomocou konského záprahu.

27. Ošetrovanie hospodárskych zvierat včítane strihania oviec a výroby syrov.

Obchod a verejné stravovanie

28. Predaj drobného tovaru (tabaku, tlače, suvenírov, mrazených výrobkov, nápojov, vstupeniek) v kantínach, bufetoch, stánkoch.

29. Rôznorodé práce v obchodnej prevádzke, hoteli a spoločnom stravovaní (expedícia tovaru, pokrmov, cukrárskych výrobkov, starostlivosť o inventár a hotelovú bielizeň, objednávky ubytovania, palív, drobné služby a pod.).

30. Konzervárenské spracovanie surovín, výroba muštov a destilátov.

Ostatné

31. Vykonávanie bežných domovníckych prác včítane výmeny žiaroviek, poistiek, zámok, sklenených tabuliek, drobné opravy omietok a náterov.

32. Obsluha a údržba kotlov ústredného kúrenia s hmotnostným prietokom do 2,22 kg/s.

33. Obsluha výmenníkových a redukčných staníc včítane bežnej údržby.

34. Ručné čistenie komunikácií aj v zimnom období a obsluha polievacích a čistiacich mechanizmov.

35. Stráženie objektov a zariadení proti poškodeniu, krádežiam a živelným pohromám s prípadným riadením jednotky strážnej služby do 10 členov.

36. Príjem, skladovanie a výdaj tovaru, výrobkov, výkresov, strojových súčastí a plynových bômb (hlavný sklad).

37. Presun materiálov, výrobkov, ťažkých kusov nábytkov, strojov a zariadení.1)

38. Príjem, manipulácia, čistenie a pranie bielizne, odevov, kobercov, peria a pod.

39. Obsluha malých čistiarní odpadových vôd včítane čistenia žúmp, potrubia, stokovej siete.1)

40. Manipulácia s odpadkami a práce na skládke.1)

41. Čistenie okien, svetlíkov, stien, stropov a dezinfekcia kadí, sudov a rozličných nádrží.1)

42. Zhotovenie, kladenie jedovatých a ostatných návnad na hubenie myší, potkanov, krýs a dotieravého hmyzu.1)

43. Samostatné práce pri stavbe a rozoberaní dekorácií s použitím rozličného stavebného materiálu (piesok, vápno, cement, drevo, kov, hlina, ľad) pri stavbe umelých jazierok, skalných útvarov prevažne ručne včítane presunu materiálu a dekorácií.

44. Stavba, obsluha, údržba a rozoberanie zábavných atrakcií (ruské kolesá, kolotoče, strelnice, tvistery, loopingy).

45. Výroba predmetov ľudovej umeleckej tvorby (zvykoslovného pečiva, kraslíc, betlehemských figúrok podľa predlohy).

46. Zaobstarávanie, nákup, príprava a úprava osobných a spotrebných divadelných rekvizít.

47. Montáž a demontáž osvetľovacej techniky na scéne včítane demontáže prípravných nosných alebo zabezpečovacích prvkov.

48. Vyvolávanie zvitkových filmov a čierno-bielych kinofilmov a zhotovovanie fotokópií, prípravy roztokov pre farebnú fotografiu.

49. Príprava, obsluha a drobná údržba premietacieho zariadenia do formátu 35 mm.

50. Príprava liečebných roztokov a kúpeľov na základe lekárskych predpisov (parafín, bahno, prísadové kúpele) a ich aplikácie včítane kontroly teploty, pary, suchého vzduchu a poskytovania prvej pomoci.

51. Inzertná a vývesková služba, požičiavanie priemyselného a športového tovaru.

52. Odlakovanie a nalakovanie nechtov, masáže rúk, strihanie a brúsenie nechtov a pod.

53. Vyučovanie všetkých spôsobov plávania, čistenie bazénov, poskytovanie prvej pomoci topiacim sa.

54. Výroba kefárskych a povrazníckych výrobkov.

55. Opatrovateľská služba v domácnostiach mobilných občanov.

56. Osadzovanie a odstraňovanie dopravných značiek a značenia križovatiek.

57. Lakýrnické a natieračské práce všetkými druhmi farieb včítane tmelenia a brúsenia.

58. Organizovanie smútočných obradov, prevoz rakiev, upratanie a úprava cintorínových priestorov a hrobových miest.

Tarifný stupeň II – samostatný administratívno-technický a prevádzkový pracovník

Charakteristika

Vykonávanie administratívnych alebo administratívno-technických prác, čiastkových ekonomických, správnych, prevádzkových a technických prác; vyhotovovanie čiastkových podkladov, prehľadov jednoduchých zostáv pre vypracovanie účtovných, prevádzkových a pod. výkazov; obsluha prevádzkových zariadení, zaobstarávanie dát na nosné médiá podľa predlôh a pokynov; zostavovanie a zhromažďovanie súborov dát, položiek, výkazov včítane kontroly správnosti dát.

Príklady:

1. Písanie na stroji podľa predlohy alebo diktátu, odpisovanie textu.

2. Jednoduché laboratórne práce pri bežných mechanických a chemických skúškach a rozboroch.

3. Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a ďalekopisných účastníckych staníc.

4. Poskytovanie informácií verejnosti.

5. Jednoduchá kvantitatívna a kvalitatívna prebierka (servis, opravy obuvi, drobného spotrebného tovaru).

6. Knihovnícke práce v miestnych ľudových knižniciach, vedenie kroník.

7. Vykonávanie preventívnej ochrany zbierok historických a umeleckých predmetov.

Tarifný stupeň III – odborný robotník

Charakteristika

Odborné ručné, strojové a prevádzkovo-technické práce, príp. práce extrémne fyzicky namáhavé alebo práce vykonávané v mimoriadne nepriaznivých pracovných podmienkach.

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Vyučenie v trojročnom učebnom odbore alebo stredné odborné vzdelanie (podľa prvších školských sústav) alebo úradná skúška; pri prácach extrémne fyzicky namáhavých alebo vykonávaných v mimoriadne nepriaznivých pracovných podmienkach – zaškolenie, pokiaľ z charakteru práce nevyplýva potreba vyššieho predpokladu.

Príklady:

Strojárstvo

1. Strojové obrábanie materiálov a súčiastok frézovaním, sústružením, vŕtaním, hobľovaním, brúsením v toleranciách menších ako IT 10 na konvenčných alebo číslicovo riadených strojoch včítane nastavenia.

2. Dohotovovanie častí, zlícovanie a zostavovanie odlievacích a tvárniacich nástrojov, upínacích prípravkov, zápustiek, nástrojov na trieskové obrábanie a meradiel včítane ich opráv, zhotovenie šablón a protišablón na rozličných druhoch strojového zariadenia.

3. Zváranie rozličných kovových konštrukcií, tlakových a netlakových nádob, karosérií automobilov, tlakového potrubia – ručne alebo na strojoch, elektrickým oblúkom, plameňom alebo v ochranných atmosférach rôznych druhov materiálu včítane legovaných.1)

4. Zhotovenie a opravy karosárskych dielcov automobilov, napr. blatníkov, dvier, čiel, striech.

5. Samostatné kováčske práce s rôznou technikou spracovania materiálu (voľné, zápustkové kovanie, zváranie a lisovanie v ohni, ohýbanie a rovnanie) – strojovo i ručne pri výrobe alebo opravách súčiastok, náradia a nástrojov (osi, sústružnícke nože, ťažné háky, listové perá, ohrievanie ingotov, hriadeľov, dvojhákov), kovanie kopýt s prispôsobením podkovy, pluhov a umeleckých predmetov (erby, kozubové súpravy, diely kovaných dvier, menej náročné kované plastiky, reštaurátorské práce) včítane spracovania farebných kovov.

6. Zhotovenie plechových nádob, krytov, potrubia, nádrží, vzduchotechnických zariadení strihaním jemných plechov, dierovaním, presekávaním, ohýbaním, rovnaním, žliabkovaním, presadzovaním a spojovanie plechov drábkovaním, spájkovaním a nitovaním a zhotovovanie rozličných stavebných klampiarskych prvkov pri obnove pamiatok.

7. Bežné, celkové i generálne opravy cestných motorových vozidiel včítane diagnostiky porúch.

8. Montáž, demontáž, nastavenie jednoduchých i zložitých práčovňových, čistiarenských, obchodných, reštauračných a veľkokuchynských zariadení včítane automatických riadiacich prvkov, plynospotrebičov, hasiacich zariadení, šijacích strojov, bicyklov, písacích strojov, presných váh, kalkulačných automatov, prístrojov zdravotníckej techniky, kinematografických premietacích zariadení, čerpadiel, kompresorov, elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť, časomerných prístrojov, fotoprístrojov, ďalekohľadov, mikroskopov, snímacích a filmových kamier, reprografických prístrojov.

9. Montáž a opravy vzduchotechnických zariadení včítane zapojenia mechanických a elektrických strojov do vzduchotechnického zariadenia bez plnoautomatickej regulácie s výkonom nad 50 000 m3 s možnosťou nastavenia relatívnej vlhkosti a teploty.

10. Montáž, nastavenie, údržba a opravy osobných a nákladných výťahov včítane zapojenia elektrických častí.

11. Opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (domáce ľadničky, chladiace skrine, vitríny, boxy, mrazničky, doskové zmrazovače, výčapné stoly atď.) do výkonu 3,6 kW.

Elektrotechnika a elektronika

12. Opravy a zapojenie elektrickej inštalácie rodinných domov, kín, divadiel a bytov s plno-elektrizovaným bytovým zariadením.

13. Zostavovanie, nastavovanie, navíjanie, opravy, zapájanie a skúšanie elektrických strojov, prístrojov a elektrickej výzbroje, ako elektromotorov, transformátorov, rozvádzačov, rozvodných skríň, regulátorov, komutátorov, vypínačov a spúšťačov, opravy elektrických spotrebičov pre domácnosť.

14. Opravy, údržba, montáž a demontáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, napr. mikrofóny, gramofóny, magnetofóny, rozhlasové a televízne prijímače, kombinované hudobné skrine, dispečerské a dorozumievacie zariadenie, spojové a vysielacie zariadenie, meracie elektronické prístroje, technické a lekárske diagnostické prístroje.

Stavebníctvo

15. Murárske práce pri vymurúvaní lícového muriva, voľne stojacích pilierov, nosných priečok, fabiónov, podkladových betónov, kyklopského muriva, osadzovanie schodov, úpravy fontán a kozubov.

16. Montáž železobetónových prefabrikátov a práce s tým spojené.

17. Studniarske práce pri zakladaní a zriaďovaní studní v súdržných horninách do hĺbky 10 m včítane čistenia.1)

18. Tunelárske práce vykonávané ručným alebo mechanizovaným náradím.1)

19. Kladenie a prekladanie vlisových, parketových, korkových dlážok a vyhotovenie špachtľových liatych alebo striekaných dlážkovín z rozličných materiálov.

20. Zhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov a práce s tým spojené.

21. Vykonávanie pokrývačských prác na všetkých druhoch striech okrem pokrývania osobitných tvarov (kužeľových, ihlanových, baniach a kopuliach a pod.).1)

22. Stavby a opravy murovaných, monolitických i prefabrikovaných komínov včítane prác s tým spojených.1)

23. Šamotárske práce pri vymurúvaní a opravách kúrenísk, pecí, izbových kachieľ s keramickými obkladmi.

24. Štukatérske zhotovovanie alebo opravy kruhových, oválových, elipsovitých profilových ríms alebo zhotovovanie foriem pri snímaní častí ľudského tela (ruky, nohy, prsia, chrbát).

25. Lešenárske práce pri stavbe a rozoberaní lešenia nad 10 m výšky okrem špeciálnych lešení (výstavné pavilóny, haly, veže).

26. Stavebné zámočnícke práce, napr. zhotovenie a montáž skladacích vrát, veľkých okien, komínových lávok, výkladných skríň, schodov, obklady hliníkovými alebo inými kovmi, nastreľovanie.

27. Stavebné stolárske práce, napr. zhotovenie a osadenie schodišťa, okien, balkónových dvier, krivočiarych schodov, obloženie stien i stropov, kazetové obloženie a osadenie okien a dvier v slohovom štýle a montáž akustických prvkov.

28. Tesárske práce, napr. kladenie a opravy hobľovaných dlážok, latovanie krovov, trámové a fošňové stropné konštrukcie, zhotovenie a osadenie krovov všetkých typov, výmena krokiev a trámov, zrubové stavby, zložité debnenie, obnova historických trámových stropov.

29. Zasklievanie okien, dvier, priehradok, výkladov a veľkých plôch u zákazníka.

30. Montáž, demontáž a opravy vnútorného rozvodu a zariadenia kanalizácie vodovodov, plynovodov a ústredného kúrenia rôznych systémov včítane osadzovania a pripájania zariaďovacích predmetov a uvedenia do prevádzky.

31. Montáž a opravy bleskozvodov a ich príslušenstva včítane ukotvenia, uzemnenia a účasť pri skúškach a revíziách.

Textilná, odevná, kožiarska, gumárenská a plastikárska výroba

32. Kompletné zhotovenie nohavíc, sák, spoločenských šiat, večerných toaliet, smokingov a krojov včítane módnych druhov ošatenia.

33. Komplexné zhotovenie kabátov, paliet, viest z bežných druhov kožušín včítane zhotovovania modelov.

34. Zhotovovanie strihov, vzorov a modelov všetkých druhov klobúkov včítane paličkovaných.

35. Zhotovenie vychádzkovej obuvi z rôznych druhov materiálu podľa požiadaviek zákazníka alebo podľa svojho návrhu.

36. Ručné zhotovovanie čipiek paličkovaním, drhaním a pletením do rámu napr. golierikov, viazaniek, textílií, bižutérie, unikátnych vláčkových čipiek.

37. Tkanie rozličných druhov hladkých i väzobne a farebne vzorkovaných poťahových, dekoračných a odevných tkanín, kobercov zo všetkých druhov materiálov (ľan, konope, vlna, bavlna, sisal) na ručných krosnách.

38. Ručné zhotovovanie rôznych druhov výšiviek na tyle, geometrických výšiviek, gobelínových výšiviek včítane rozličných druhov aplikácie a vyšívania písma.

39. Komplexné zhotovovanie brašnárskych výrobkov, napr. športových potrieb, rukavíc, špeciálnych kufrov, kabiel, lôpt, chráničov pŕs a pliec na hokej ručne i na strojoch.

40. Čalúnenie a opravy včítane nástrihových plánov, strihanie poťahových materiálov s prihliadnutím na technologické vlastnosti rôznych druhov výrobkov, napr. kresiel, pohoviek, ušiakov a reštaurátorských prác v celom rozsahu čalúnnickej technológie.

41. Vulkanizovanie všetkých druhov pneumatík včítane leteckých a pre nákladné automobily.1)

42. Zhotovovanie umelých kvetín podľa vlastnej predstavy, predlohy alebo pokynov návrhára napr. tvarová ruža, kvet ľalie, orchidea, veľkých dekorácií a kvetinových fantázií.

Doprava

43. Vedenie a bežné opravy cestných motorových vozidiel (T 613, Škoda 1203, Favorit atď.).

44. Vedenie a bežné opravy cestných motorových vozidiel včítane návesov a prívesov a áut so špeciálnou úpravou (Avia, Liaz, Tatra, autobusy, autožeriavy, cisterny atď.).1)

45. Vedenie a obsluha mechanizačných prostriedkov, napr. rýpadiel, dozérov, baranidiel, injektážnych súprav.

Kameň, sklo, keramika

46. Kamenárske práce pri zhotovovaní dlažobných kociek, ríms, zábradlí, cintorínových pomníkov (písmo), šachových figúrok včítane osadenia.1)

47. Výroba úžitkových a dekoratívnych keramických predmetov, figúr, reliéfov, napr. nádob voľnou rukou do obsahu 20 l, váz, dekorovanie výrobkov rytím, škrabaním, maľovaním.

48. Zhotovenie zložitých alebo rozmerných vianočných ozdôb, napr. viacguľové špičky, gule o 9 cm, bábik a figúrok.

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

49. Obsluha a nastavovanie traktorov, závesného neseného zariadenia včítane vykonávania poľných prác pri siatí a zbere poľnohospodárskych kultúr.

50. Záhradnícke práce pri pestovaní, vrúbľovaní, množení a tvarovaní begónií, kamélií, krotónov, fíkusov, kaktusov, špeciálnych alpínok, gerber a rýchlenie a príprava osív zeleniny, vrúbľovanie uhoriek, siatie zeleniny sejacím strojom.

51. Fyzicky namáhavé práce v lese (sústreďovanie dreva, trhanie šušiek, rúbanie stromov, odvetvovanie, ťažba motorovou pílou) – lesník - traktorista.1)

Potraviny, obchod a verejné stravovanie

52. Pečenie chleba, pleteničiek a ďalších druhov pečiva včítane prípravy, miesenia a tvarovania.

53. Samostatné zhotovovanie všetkých druhov cukrárskych výrobkov, napr. špičky s tekutou náplňou, torty, poháre, mandľové piškóty, včítane prípravy krémov a náplní aj na zákazku so špeciálnou výzdobou.

54. Samostatná príprava a výroba hlavných jedál včítane rýb a zveriny.

55. Porciovanie mäsa, vykosťovanie, výroba údenárskych výrobkov včítane údenia, zabíjanie hovädzieho dobytka, marinovanie a údenie rýb.

56. Samostatný predaj širokého sortimentu tovaru spravidla s inkasom peňazí a poradenskou činnosťou.

57. Čapovanie nápojov, prijímanie objednávok na všetky druhy predávaných jedál včítane odporúčania sledu jednotlivých jedál a nápojov, riadenie zvereného úseku obsluhy s inkasom a vyúčtovanie tržby.

Ostatné

58. Lakýrnické práce pri konečnom striekaní automobilov, strojárskych výrobkov na výstavy.1)

59. Kreslenie a maľovanie písma (kurzíva, klátikové, šnúrkové) a opravy povrchu karosérií po haváriách a dosiahnutím odtieňa pôvodnej farby.

60. Maliarske a natieračské práce v interiéroch, bytoch, domoch, divadlách, interhoteloch vo dvoch i viacerých tónoch, zložitým šablónovaním, lepenie tapiet všetkých druhov, fládrovanie, patinovanie.

61. Aranžovanie výkladných skríň a expozícií a dekorovanie a výzdoba predajných a výstavných priestorov.

62. Maľovanie skla a keramiky rôznymi maliarskymi technikami a vyhotovovanie dekoru, napr. pásikové dekory, kvetinové motívy, zvieracie motívy, športové výjavy väčšinou voľnou rukou.

63. Rezbárske spracovanie dreva a zdobenie kovom a vypaľovanie napr. na súčasti štýlového nábytku (ornamenty, lišty, bábky, svietniky, fajkové hlavičky) a opravy, reštaurovanie a renovácia slohových a historických predmetov.

64. Zhotovenie a opravy nábytku aj slohového (jednoduchého) včítane intarzií a dekoratívne skladanie stien historických interiérov.

65. Opravy hudobných nástrojov včítane ladenia a nastavenia.

66. Spracovanie reziva, tvarovanie, stavanie a montáž veľkých sudov, kadí a debnárskych výrobkov.1)

67. Zhotovovanie a opravy rozličných šperkov a prsteňov, napr. snúbne prstene, náramky, brošne, členité náušnice, hodinové puzdrá, zasadzovanie drahokamov do zlata, striebra a ďalších drahých kovov.

68. Ručné brúsenie a obrusovanie všetkých druhov prírodných a syntetických kameňov včítane drahokamov, napr. šachový výbrus, roháčik a záves, mugly, kabošony, mandolety.

69. Zhotovovanie a opravy prototypových, atypických a historických dáždnikov.

70. Zhotovovanie náročných vzorov, prototypov, modelových a špeciálnych okuliarových obrúb (individuálna zákazková výroba).

71. Opravy vreckových nožov a nožníc rôznych typov (vysúvacie nože, holičské, krajčírske a špeciálne nožnice) s prípadnou náhradou poškodených dielcov aj nekovových.

72. Zhotovenie a opravy cinárskych výrobkov.

73. Opravy a údržba náramkových hodiniek, budíkov a vežových hodín (stredné opravy) včítane zhotovenia náhradných dielcov.

74. Zhotovenie farebných i čierno-bielych fotografií včítane retuše, zväčšovania a fotomontáží.

75. Kominárske práce včítane vykonávania technických prehliadok.1)

76. Vykonávanie domovníckych alebo školníckych prác včítane odborných remeselných prác pri opravách a údržbe objektov väčšieho rozsahu a technického vybavenia.

77. Riadenie prevádzky, obsluha a údržba strojových zariadení krytého plaveckého bazénu, krytého zimného štadiónu (rolba), kompresorových staníc, blokových kotolní.

78. Stavanie, bežná údržba a sprevádzanie rozmerovo veľkých a technicky náročných atrakcií so zložitou mechanizáciou alebo hydraulikou (autodromy, horské dráhy, tobogany, morské vlny).

79. Kadernícke úpravy vlasov, napr. plastický strih, fúkaná, zhotovenie zložitých spoločenských a večerných účesov s doplnkami a ozdobami, veľmi náročné a vývojové účesy.

80. Kozmetické ošetrenie pleti včítane masáží pomocou elektrických masážnych prístrojov alebo ručne, ožiarovania IR a VV lúčmi a poradenskej činnosti pri dennom, večernom a divadelnom maľovaní.

81. Vykonávanie opatrovateľskej služby u imobilných občanov včítane starostlivosti o domácnosť a donášky paliva.

82. Kopanie hrobov, exhumácia mŕtvych a upratovanie hrobiek a žiarovísk v krematóriu.1)

83. Riadenie jednotky strážnej služby nad 10 členov pri strážení objektu.

84. Horolezecké práce pri čistení skalných stien aj s prevismi po odstreloch včítane montáže záchytných a ochranných zábran, vykonávanie ochranných alebo impregnačných náterov a postrekov na konštrukciách anténových alebo iných stožiarov, umývanie pieskovcových a kamenných fasád saponátovými roztokmi a odstránenie rôznych nečistôt, čistenie tesárskych konštrukcií a ich konzervácia v pamiatkových objektoch, montážne klampiarske, tesárske, zváračské a iné odborné operácie na pamiatkových alebo iných objektoch v ťažko prístupných výškových podmienkach bez lešenia.1)

85. Príprava, obsluha a drobná údržba premietacieho zariadenia formátu 35 mm a 70 mm.

Tarifný stupeň III – samostatný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Vykonávanie zložitejších, čiastočne opakovaných a rôznorodých hospodárskych, správnych, ekonomických, prevádzkových a technických prác alebo častí agend podľa rámcových pokynov alebo obvyklých postupov spravidla krátkodobého charakteru; prijímanie, zhromažďovanie a príprava podkladov; vypracovanie výkazov, zoznamov, evidencií súpisov, hlásení a inej dokumentácie včítane formálnej kontroly správnosti; sledovanie plnenia časti plánov, limitov, ukazateľov, výpočtov, záväzkov a pod.; kontrola a práca s peňažnou hotovosťou; vykonávanie technických skúšok, kontrol, rozborov a meraní podľa daných postupov včítane porovnania a vyhodnocovania; vykonávanie čiastkových technických prác a pod.

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Stredné vzdelanie alebo trojročný učebný odbor.

Príklady:

1. Vedenie administratívnej agendy (vedúceho).

2. Investičné práce.

3. Vybavovanie cestovných dokladov (cudzinecký protokol), fakturácia, likvidácia faktúr, reklamácií, záväzkov.

4. Pokladničné manipulácie včítane činnosti pokladníkov v obchodnoprevádzkových jednotkách.

5. Operátorské práce vo výpočtovom stredisku.

6. Komplexná skladová činnosť (hmotná zodpovednosť).

7. Vedenie prevádzkového skladu.

8. Preverovanie dodržiavania bezpečnostných protipožiarnych predpisov na pracoviskách.

9. Organizovanie náborových akcií (napr. v odbyte kníh, umel. programov), záujmovej činnosti, sprevádzanie skupín na zájazdoch, vychádzkach a pod.

10. Natáčanie programov videokamerou podľa pokynov alebo scenára (ozvučenie, osvetlenie a určenie technických podmienok snímania), čiastkové práce pri príprave videoprogramov.

11. Vykonávanie knihovnícko-informačných prác, čiastkových odborných prác pri ochrane prírody a pamiatok včítane dokumentácií a prieskumov.

12. Odborné konzervátorské práce na zbierkových predmetoch.

13. Vedenie obchodnoprevádzkovej jednotky do 8 pracovníkov.

Tarifný stupeň IV – odborný robotník špecialista

Charakteristika

Vysoko odborné (špecializované) práce technického alebo výtvarného charakteru. Do tohto tarifného stupňa sú zaradené kvalifikačne najnáročnejšie činnosti robotníckych povolaní; (ostatné činnosti sú zaradené do nižších tarifných stupňov).

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Úplné stredné vzdelanie (napr. štvorročný študijný odbor, priemyselná škola, hotelová škola) alebo trojročný učebný odbor s dopĺňajúcim vzdelaním.

Príklady:

Strojárstvo

1. Opravy, montáž a demontáž televíznych kamier, videí, farebných televízií, lekárskych prístrojov, počítačov, sídliskových spoločných televíznych antén, prevažne na extrémnych pracoviskách.

2. Externé a generálne opravy a montáže zložitých práčovňových, čistiarenských, veľkokuchynských zariadení, plynospotrebičov s automatickou reguláciou.

3. Opravy a otváranie trezorov, pancierových skríň s veľmi zložitým zabezpečovacím zariadením.

4. Riadenie montáží a opráv zložitých strojových i elektrických častí výťahov, rýchlovýťahov, prototypov a atypických výťahov s pamäťovým zariadením a logickými i elektronickými prvkami.

5. Opravy kontinuálnych výrobníkov zmrzliny a sódovej vody, laboratórnych a špeciálnych chladiacich zariadení, priemyselných chladiarní nad výkon 3,6 kW.

6. Inštalatérske a kúrenárske práce na montážach a opravách vysokotlakových systémov ústredného kúrenia v chemických prevádzkach a laboratóriách s vyregulovaním a uvedením do prevádzky.

Stavebníctvo

7. Zhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov umeleckého alebo slohového charakteru atypického vyhotovenia.1)

8. Tesárske práce pri obnove pamiatok, baní, veží podľa pôvodných vzorov alebo zhotovenie všetkých druhov zložitých tesárskych konštrukcií (športové štadióny) včítane zakladania, rysovania, vyväzovania a osadzovania.1)

9. Montáž nosných konštrukcií nad 12 m dĺžky.

10. Murovanie zložitých murárskych konštrukcií (muriva, klenieb a pod.) pri rekonštrukciách, adaptáciách a opravách novodobých i historických objektov a pri obnove pamiatok.

11. Pokrývačské práce na geometricky zložitých strechách.1)

12. Studniarske práce nad 10 m.

13. Kamenárske práce pri výrobe, zhotovení a osobitnom opracovaní náročných kamenárskych stavebných, slohových, figurálnych a monumentálnych výrobkov podľa osobitných požiadaviek, tesanie písma, vykonávanie náročných opráv pri reštaurovaní pamiatkových objektov.

Odevné a textilné

14. Individuálne zhotovovanie všetkých druhov vrchných odevov (celý výrobok) základných alebo módnych, náročných historických a národných krojov a kostýmov včítane kreslenia strihu podľa individuálnej miery, strihanie, skúšanie a zhotovenie na rozličných šijacích strojoch.

Ostatné

15. Riadenie inštalačných a montážnych osvetľovacích prác v exteriéroch s diaľkovo ovládanými regulačnými obvodmi s kombináciami predvoľby, skupinovými a intenzívnymi pamäťami za účelom vytvorenia atmosféry podľa tvorivých zámerov pri nakrúcaní.

16. Spracovanie farebných filmových programov, videoprogramov a fotografických snímok na moderných špičkových technických zariadeniach s vysokým stupňom aplikácie meracej a výpočtovej techniky a elektrotechniky s prípadnou úpravou programových médií pre rôzne druhy výrobkov.

17. Riadenie stavby a zhotovenia zložitých, rozmerovo veľkých konštrukcií historických, fantastických a supermoderných filmových a televíznych scénických stavieb (kostoly, imitácia barokových organov, kozmodrómy, bane, veže) s prípadným vybavením kinetickými prvkami, deštrukčnými javmi a ďalšími zmenami podľa požiadaviek scenára.

18. Zhotovovanie štýlového nábytku a reštaurovanie podľa vlastného návrhu a voľby technológie.

19. Vybrusovanie váz, žardiniér, košíkov, nástolcov podľa vlastného návrhu alebo návrhu výtvarníka.

20. Horolezecké práce pri kotvení skalných blokov podľa rámcového projektu alebo vlastného posúdenia, riadenie horolezeckých prác pri mimoriadne nebezpečných sanáciách skalných stien, stavebnomontážne práce za pomoci vrtuľníka alebo iných neštandardných technických prostriedkov.1)

21. Opravy majstrovských hudobných nástrojov.

Tarifný stupeň IV. – odborný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Samostatné zabezpečovanie ucelených správ-nych, hospodárskych, ekonomických, prevádzkových alebo technických agend alebo súborov prác; riadenie, resp. operatívne (dispečerské) riadenie alebo určovanie technologického postupu menej zložitej výroby, prevádzky alebo výrobného úseku; sledovanie a vyhodnocovanie súhrnných ukazovateľov včítane vyvodzovania návrhov opatrení, rozpisu a aplikácie plánov, smerníc, predpisov a pod. na podmienky organizácie, sledovanie vývoja plnenia; zostavovanie, spracovanie a uplatňovanie technických noriem, normatívov, opisov, návodov, postupov, kalkulácií a pod., ich kontrola a preverovanie; vykonávanie špeciálnych kontrol, previerok, rozborov a inventúr, vyhodnocovanie výsledkov včítane návrhov opatrení, objektivizácie a zmenového riadenia; analýza, formulácia a algoritmizácia úloh alebo ich častí, vypracovanie vývojových diagramov a programov; operátorské riadenie vo výpočtovom stredisku; uvádzanie do prevádzky a zabezpečovanie údržby zložitých technických zariadení alebo ich častí.

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Úplné stredné vzdelanie.

Príklady:

1. Zabezpečovanie komplexných účtovných agend, zákazkovej a subdodávateľskej činnosti, podmienok financovania, prípravy hospodárskych zmlúv.

2. Samostatné zabezpečovanie personálnej agendy a starostlivosti o pracujúcich.

3. Samostatné zabezpečovanie kontroly.

4. Príprava návrhov cien.

5. Zabezpečovanie obchodno-technických služieb; zabezpečovanie prevádzky a údržby domového a bytového fondu z odbornej stránky (technológia údržby).

6. Riadenie a určovanie spôsobu výroby výrobkov z drahých kovov, lisovanie bežných výrobkov, riadenie rozmnožovne, výroby darčekových a spomienkových predmetov, obuvníckej výroby a opráv, maliarskych a natieračských prác v objektoch, drobnej drevárskej výroby (rebríky, dvojité rebríky), výroby betonárskych výrobkov, ako obrubníkov, stĺpikov, ďalej riadenie výroby jedál (šéfkuchár), holičstva, kaderníctva, kozmetiky, práčovne, čistiarne, pestovania zeleniny, opráv drobného a spotrebného tovaru, zákazkovej výroby bielizne (šijacie, pletacie stroje, svietidlá, elektromotory).

7. Zabezpečovanie technického dozoru.

8. Spracovanie častí projektovej a rozpočtovej dokumentácie; jednoduchšie projektové a konštrukčné práce, ako vypracovanie podkladov jednoduchších častí projektov stavieb (kúrenie, rozvody vody, elektriny atď.), technologického zariadenia, výrobkov, zariadenia alebo výkresov a konštrukčných podkladov jednoduchších zostáv, výrobkov alebo častí výrobkov; vykonávanie výpočtov.

9. Zabezpečovanie požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10. Vypracovanie podkladov investorskej prípravy stavieb (pre územnú dokumentáciu, pre typizačné práce, rozpočty a pod.).

11. Organizovanie, príp. riadenie kultúrno-výchovných akcií a činnosti (festivaly, súťaže), propagačnej a výstavnej činnosti, príprava a tvorba kultúrnych programov.

12. Zabezpečenie činnosti súborov, klubov atď.

13. Prednášanie odbornej látky podľa osnovy, výuka v odborných kurzoch (jazykových, pohybových, tanečných atď.).

14. Samostatné vykonávanie odborných prác konzervátorských a reštaurátorských, pri ochrane prírody, pamiatok, nálezov a zbierkových predmetov na kultúrno-výchovné účely a vykonávanie astronomických a meteorologických pozorovaní.

Tarifný stupeň V – samostatný odborný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Samostatné zabezpečovanie zložitejších, rôznorodých, dlhodobých, odborných, rozsiahlych a náročných správnych, ekonomických, prevádzkových a technických agend; vedenie ucelených súrodých prác a agend; operatívne (dispečerské) i priame riadenie a určovanie technológie zložitých výrob, prevádzky s náročnou organizáciou práce alebo v zložitých prevádzkových podmienkach; uvádzanie do prevádzky najzložitejších zariadení; komplexné spracovanie technickej a rozpočtovej dokumentácie; vypracovanie projektov menej zložitých objektov (občianska vybavenosť, pomocné prevádzky); konštrukčné riešenie technicky náročných výrobkov, konštrukčné podklady skupín vývojovo progresívnych celkov podľa základných technických podmienok; výskumné vývojové práce.

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Vysoká škola.

Príklady:

1. Samostatné zabezpečovanie právnej, zahranično-obchodnej agendy, zahraničnej propagácie.

2. Samostatné zabezpečovanie financovania, úverovej politiky, odmeňovania pracovníkov a informačnej sústavy.

3. Zabezpečovanie kalkulačnej činnosti, tvorby cien, materiálno-technického zásobovania, odbytu, obchodnej politiky a devízovej agendy.

4. Matematická analýza úloh, zabezpečovanie aplikácie metód operačného výskumu a operačnej analýzy.

5. Vypracovanie softwareovej dokumentácie pre užívateľa.

6. Príprava programov z oblasti hromadného spracovania dát, vedecko-technických a matematických výpočtov atď.

7. Prerokúvanie, kontrola, realizácia a vyhodnocovanie projektov, plánov i jednotlivých akcií.

8. Komplexné skúšobné a revízne činnosti.

9. Zabezpečovanie organizácie a techniky riadenia pri tvorbe automatizovaných systémov riadenia.

10. Riadenie technologicky zložitej výroby.

11. Určovanie technologických postupov a riadenie zložitých výrob, ako tvárnenie a obrábanie kovov, výroba motorov, generálne opravy osobných automobilov, ladenie hudobných nástrojov, ako klavírov, akordeónov, výroby ťažkej odevnej konfekcie, výstavby zložitých objektov, napr. obytných nad 4 podlažia, umeleckej alebo špeciálnej stavebnej, tesárskej, zámočníckej a klampiarskej výroby (špeciálne krovy, umelecké žľaby, chrliče a pod.).

12. Komplexná investorská príprava náročných stavieb podľa projektovej dokumentácie a pod.

13. Projektová činnosť (menej zložité objekty, napr. obytné objekty do 4 podlaží).

14. Samostatné konštrukčné riešenie technicky náročných výrobkov (ľahká vzduchotechnika a meracie elektronické prístroje, hydraulické agregáty a pod.).

15. Výskumné a vývojové práce.

16. Zabezpečovanie náročných odborných redaktorských, nakladateľských a vydavateľských agend.

17. Riadenie a organizačné zabezpečenie prednáškových cyklov, seminárov, programová činnosť veľkých kultúrno-výchovných celkov.

Tarifný stupeň VI – vedúci organizácie

Charakteristika

Charakteristika práce je obsiahnutá v organizačných poriadkoch organizácií a ďalej v iných predpisoch.

Kvalifikačné predpoklady – orientačne

Vysoká škola.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

2) § 96 Zákonníka práce.

3) § 11 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov.

4) § 7 ods. 4 zákona č. 105/1990 Zb.

5) § 13 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb.

6) § 129 Zákonníka práce