Vyhláška č. 137/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí, cen a mezd České republiky,kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

137

VYHLÁŠKA

ministerstva financí, cen a mezd České republiky

ze dne 27. dubna 1990,

kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy podle § 16 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 zní:

(2) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit tuto škodu. Rozhoduje-li o této náhradě škody oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna plnit, nabylo právní moci.“.

2. V § 11 odst. 1 se slova „po pojistné události“ nahrazují slovy „po skutečnosti, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny“.

3. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „s pojistnou událostí“ nahrazují slovy „se vzniklou škodou“.

4. V § 17 odst. 1 zní:

(1) Pojistné se platí bez vyzvání poštovní poukázkou nebo převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu. V dokladu o zaplacení pojistného musí být uvedena státní poznávací značka příslušného motorového vozidla; nemá-li motorové vozidlo státní poznávací značku, uvede se číslo motoru.“.

5. V § 24 se odstavec 2 vypouští.

6. § 27 zní:

㤠27

Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud je pojištěným občan; je-li pojištěným organizace, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení hospodářského zákoníku.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Ministr:

Ing. Nikodým v. r.