Čiastka č. 1/1988 Zb.

Vydaná dňa: 29.01.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.02.1988
5/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
6/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
7/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají 01.03.1988
8/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
9/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru 29.01.1988
10/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami 29.01.1988
12/1988 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb. 01.02.1988
13/1988 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách 29.01.1988