Čiastka č. 5/1979 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)
35/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve 01.01.1980
36/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980 01.04.1979
37/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy 13.04.1979
38/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky 13.04.1979
39/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami 01.04.1979
40/1979 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií 01.04.1979