Čiastka č. 29/1976 Zb.

Vydaná dňa: 09.12.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 01.01.1977
139/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni 01.01.1977
140/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl 09.12.1976
141/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 01.04.1977
142/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 09.12.1976
143/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani 01.01.1977
144/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov 01.01.1977
145/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík 01.01.1977
148/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb